Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo

                                                                                     

Gmina Dębowa Łąka, informuje o podpisaniu umowy nr 00059-65150-UM0200056/17 WS-I-W.052.15.56.270.2017 w dniu 6 lipca 2017r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w związku z realizacją operacji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na Wykonawcę zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez : Zdzisław Fiszer, Konsorcjum Lider – Fiszer Sp. z o.o., Partner – Zakład Wielobranżowy Usługowo Produkcyjny „Fiszer”, ul. Gen. Sikorskiego 60, 87-300 Brodnica. Cena oferty : 2 733 236,51 zł brutto. Okres gwarancji : 60 miesięcy.

W dniu 28.11.2017r. podpisana została umowa RG.272.4.2017 pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a Konsorcjum : Lider Fiszer Sp. z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 60a, 87-300 Brodnica oraz Partner : Zakład Wielobranżowy Usługowo Produkcyjny Fiszer, ul. Gen. Sikorskiego 60a, 87-300 Brodnica na wykonanie w/w zadania. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in. :

- kolektory grawitacyjne ( kanały główne ) – L = 1773,0 m.

- odcinki od kanału gł. do pierwszej studzienki na terenie posesji L= 726,0 m.

- odcinki od budynku do pierwszej studni L = 197,0 m. ( przyłącze grawitacyjne ).

- ilość przyłączy – 50 szt.

- odcinki od rurociągu tłocznego do studzienki pompowej L = 476,0 m.

- odcinki od projektowanej przydomowej studni pompowej do istniejącej kanalizacji L = 43,0 m.

- kolektory tłoczne L = 3707,0 m.

- tłocznie ścieków – szt. 3.

- doprowadzenie wody na terenie tłuczni L = 14,0 m.  

W dniu 28.11.2017r. w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego, podpisana została umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo”. Umowa podpisana została pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a Projektowanie i Nadzory WOD-KAN Witold Maciejewski, ul. Mjr. Sucharskiego 3, 87-400 Golub – Dobrzyń. Za wykonanie przedmiotu umowy, Inspektor Nadzoru otrzyma wynagrodzenie w kwocie : 27 306,00 zł brutto.  

W dniu 08.01.2018r. dokonano przekazania placu budowy Wykonawcy robót.     

Zdj. Robót budowlanych.