Realizacja zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

                                                                              

 

Umowa nr DFS-7211-592/18

na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie : wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa ( Program I Priorytet IIIB )

 

Gmina Dębowa Łąka informuje o złożeniu wniosku do Ministra Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W związku ze złożonym wnioskiem Gmina Dębowa Łąka planuje zakupić sprzęt dla jednostek OSP Dębowa Łąka i OSP Kurkocin należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w związku z prowadzonymi akcjami ratowniczo – gaśniczymi.

W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku, w dniu 28.06.2018r. została podpisana umowa nr DFS-7211-592/18 pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Dębowa Łąka. Przedmiotem umowy jest realizacja zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dotacja celowa w kwocie brutto – 43 210,19 zł, wkład własny Gminy Dębowa Łąka – 436,46 zł brutto.      

W wyniku przeprowadzonego postępowania dot. zapytania ofertowego na dostawę sprzętu, wybrana została firma Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „SPRZĘT – POŻ”, ul. Jagiełły 17E, 45-920 Opole za cenę 43 646,65 zł brutto.