bip-logo

Konkurs na poster dla uczniów szkół ponad podstawowych.


Uczniowie, indywidualnie lub w zespole (składającym się maksymalnie z 3 osób), przygotowują pracę autorską na temat: Bóg, zło i ewolucja.
Zagadnienie może zostać przedstawione w perspektywie ogólnej albo szczegółowej, omawiając wybrane zagadnienie, np.:
– sposób prezentacji ewolucji w biologii i religii;
– ewolucja i stworzenie;
– działania Boga w świecie (prawa przyrody, cuda, celowość procesów);
dobroć i piękno świata a zło, etc.

Praca będzie polegała na przygotowaniu posteru.
W zgłoszeniu zespołu/szkoły należy przesłać:
– tytuł posteru i opis posteru (do 150 słów),
– imiona i nazwiska oraz wiek uczniów,
– imię i nauczyciela/opiekuna dydaktycznego,
– dane szkoły,
– zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie (w wypadku uczniów niepełnoletnich).

Zgłoszenie należy przesłać na adres scire@umk.pl do 28 lutego 2023 roku,
zaś pracę końcową do 29 marca 2023 roku.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „The Dynamic Theodicy Model: understanding God, Evil and Evolution”
finansowanego przez Fundację Templetona a realizowanego na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu.

Regulamin konkursu: https://scire.umk.pl/category/konkurs/.

Skip to content