bip-logo

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Dębowej Łące zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www Urzędu Gminy w Dębowej Łące (https://www.ugdl.pl).

Data publikacji strony: 2019-12-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-19.

Strona jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • skala szarości,
 • negatyw,
 • jasne tło,
 • widoczne odnośniki,
 • pogrubiona czcionka
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy w Dębowej Łące posiada aplikację mobilną: BLISKO. Służy ona do kontaktu z mieszkańcami.

Więcej informacji pod linkiem:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony lub w przypadku potrzeby złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności prosimy o kontakt: sekretariat@ugdl.pl lub pod numerem telefonu (56) 688 49 10

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis budynku

Siedziba Urzędu Gminy Dębowa Łąka mieści się w Dębowej Łące, Dębowa Łąka 38.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona. Budynek posiada jedno wejście.

Przy budynku, po lewej i prawej stronie (stojąc przed drzwiami wejściowymi), znajdują się wydzielone miejsca parkingowe (w tym dla osób niepełnosprawnych).

Przed drzwiami głównymi (o szerokości 200 cm), znajduje się z lewej strony 6 stopni schodowych, z prawej 7 stopni schodowych oraz 2 na wprost.  

Dostęp do parkingu jest nieograniczony.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Urząd jest budynkiem jednopiętrowym, dostęp na wyższe kondygnacje i do piwnicy możliwy jest tylko schodami. Budynek nie posiada wind i podnośników.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku, jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy asystenta.

Urząd nie udostępnia możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw.  Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Skip to content