bip-logo

Ciepłe mieszkanie

logotyp-ciepłe-mieszkanie

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu

priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dębowa Łąka

Gmina Dębowa Łąka ogłasza, iż od dnia 22 września 2023 roku rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dębowa Łąka. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie z Gminą Dębowa Łąka. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później  niż do 31.12.2025 r.

Ilość środków przeznaczonych w naborze wynosi 187 500,00 zł dla Beneficjentów będących właścicielami lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dębowa Łąka. Liczba przedsięwzięć do realizacji: 2023 r. – 2 przedsięwzięcia, 2024 r. – 2 przedsięwzięcia, 2025 r. – 1 przedsięwzięcie

Dla kogo dofinansowanie?

1)  Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:

a)    stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b)    ustalonym:

–    zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz

–   na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

c)    z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

d)   niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art.

3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. od a) do d) dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć 120 000 zł.

Maksymalna wysokość dotacji:

Do 30 % poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

2)      Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która spełnia następujące warunki:

a)    posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b)    przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 2) lit. b) nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna wysokość dotacji:

Do 60 % poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

3)  Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która spełnia następujące warunki:

a)    posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b)    przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających

miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 3) lit. b) nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna wysokość dotacji:

Do 90 % poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Zakres przedsięwzięć – rodzaje kosztów kwalifikowanych

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

·         kotła gazowego kondensacyjnego,

·         kotła na pellet o podwyższonym standardzie,

·         ogrzewania elektrycznego,

·         pompy ciepła powietrze woda, powietrze/powietrze,

·         podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo:

·         wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

·         wymianę okien i drzwi,

·         wentylację mechaniczną,

·         dokumentację projektową.

Minimalne wymagania techniczne w Programie

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa, posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „B” lub

„CE”).

Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmiot posiadające   stosowne    uprawnienia    i    pozwolenia    oraz    przeprowadzone    zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Wnioski należy składać w formie papierowej w Sekretariacie Urzędu lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Dębowej Łące Dębowa Łąka 38 87-207 Dębowa Łąka.

Skip to content