bip-logo

Modernizacja budynku po dawnej szkole podstawowej w Lipnicy i przeznaczenie go na dom dziennego pobytu osób starszych

Logo przedstawiające znak funduszu europejskiego, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, herb województwa kujawsko - pomorskiego, znak Unii Europejskiej
Logo

Gmina Dębowa Łąka informuje o podpisaniu w dniu 26.01.2021r. umowy nr UM_WR.431.1.019.2021 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Modernizacja budynku po dawnej szkole podstawowej w Lipnicy i przeznaczenie go na dom dziennego pobytu osób starszych” nr RPKP.07.01.00-04-0055/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż : 1 937 869,45 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu, wynikających z wniosku o dofinansowanie wynosi : 1 937 869,45 zł. Dofinansowanie wynosi kwotę nie większą niż : 832 896 29 zł co stanowi nie więcej niż : 42,98 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Planowany termin zakończenia realizacji projektu : 30.09.2021r. Celem projektu jest m.in : utworzenie miejsc nawiązywania kontaktów sąsiedzkich, integracji oraz aktywizacji mieszkańców ; utworzenie bezpiecznej „oazy” w przestrzeni publicznej mającej znaczenie w rozwoju funkcji społecznej ; zahamowanie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób starszych i osób niepełnosprawnych ; poprawę stanu infrastruktury społecznej, służącej realizacji działań aktywizujących i integrujących mieszkańców. Planowane efekty projektu to m.in : dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wsparcie obiektu infrastruktury na terenach rewitalizowanych, liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów : 40 osób.

W dniu 02.02.2021r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, podpisana została umowa pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a firmą Usługi w Budownictwie „PERSPEKTYWA” na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja budynku po dawnej szkole podstawowej w Lipnicy i przeznaczenie go na dom dziennego pobytu osób starszych. Wartość robót budowlanych wynosi : 1 869 600,00 zł brutto. Zadanie obejmuje wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i adaptacji pomieszczeń po dawnej szkole podstawowej na dom dziennego pobytu osób starszych. Powierzchnia użytkowa z częścią rozbudowaną wynosi : 572,04 m2. Wykonane zostaną m.in : prace wstępne – rozbiórka, demontaż, prace odtworzeniowe i budowlane ( renowacja piwnicy, renowacja i rozbudowa przyziemia, renowacja piętra, stropodach, orynnowanie, cokół wokół budynku wraz z chodnikiem, plac utwardzony z miejscami postojowymi, budowa i montaż ogrodzenia, teren zielony, remont budynku garażowo – gospodarczego wraz z placem manewrowym ), część sanitarna, część elektryczna ( w tym montaż instalacji odgromowej i fotowoltaicznej ).

Front budynku przed modernizacją
Front budynku przed modernizacją
Budynek przed modernizacją
Budynek przed modernizacją
Wnętrze budynku przed modernizacją
Wnętrze przed modernizacją
Prace budowlane na zewnątrz budynku
Prace budowlane
Prace przed budynkiem
Prace przed budynkiem
Jedno z pomieszczeń wewnątrz budynku przed modernizacją
Jedno z pomieszczeń wewnątrz budynku przed modernizacją
Prace przygotowawcze wewnątrz budynku
Prace przygotowawcze wewnątrz budynku
Prace związane z elewacją budynku
Prace związane z elewacją budynku
Prace wewnątrz budynku
Prace wewnątrz budynku
Nowa elewacja budynku
Nowa elewacja budynku

W dniu 07.05.2021r. dokonano częściowego odbioru robót budowlany na zadaniu pn. „Modernizacja budynku po dawnej szkole podstawowej w Lipnicy z przeznaczenie go na dom dziennego pobytu osób starszych”. Zakres wykonanych robót objętych protokołem odbioru był zgodny z zapisami w umowie , harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz dokumentacji projektowej. Wartość robót będących przedmiotem odbioru wyniosła : 751 538,55 zł brutto co stanowi 40 % całości wartości robót budowlanych.

W dniu 15.11.2021r. dokonano częściowego odbioru robót budowlany na zadaniu pn. „Modernizacja budynku po dawnej szkole podstawowej w Lipnicy z przeznaczenie go na dom dziennego pobytu osób starszych”. Zakres wykonanych robót objętych protokołem odbioru był zgodny z zapisami w umowie , harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz dokumentacji projektowej. Wartość robót będących przedmiotem odbioru wyniosła : 557 767,36 zł brutto.

W dniu 15.04.2022r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn. „Modernizacja budynku po dawnej szkole podstawowej w Lipnicy z przeznaczenie go na dom dziennego pobytu osób starszych”. Zakres wykonanych robót objętych protokołem odbioru był zgodny z zapisami w umowie , harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz dokumentacji projektowej. Wartość robót będących przedmiotem odbioru wyniosła : 560 294,09 zł brutto.

Budynek po modernizacji
Budynek po modernizacji
Zmodernizowane pomieszczenie
Zmodernizowane pomieszczenie
Zmodernizowane pomieszczenie
Zmodernizowane pomieszczenie
Zmodernizowane pomieszczenie
Zmodernizowane pomieszczenie
Zmodernizowane pomieszczenie
Zmodernizowane pomieszczenie
Skip to content