bip-logo

Odbiór końcowy przebudowy dróg gminnych w miejscowości Łobdowo

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o zakończeniu realizacji dwóch inwestycji wykonywanych w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 09.06.2020r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070633C w miejscowości Łobdowo w km od 0+000 do 0+990” oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łobdowo w km od 0+000 do 0+507 działki nr 47, 74/2, 142, 180, 203”. Wykonawcą zadań była firma : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61 , 87-200 Wąbrzeźno. Wartość wykonanych robót budowlanych :

„Przebudowa drogi gminnej nr 070633C w miejscowości Łobdowo w km od 0+000 do 0+990” – 718 247,43 zł brutto.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łobdowo w km od 0+000 do 0+507 działki nr 47, 74/2, 142, 180, 203” – 497 946,16 zł brutto.

Przebudowa drogi gminnej nr 070633C w miejscowości Łobdowo w km od 0+000 do 0+990 polegała na wykonaniu podbudowy tj. dolna warstwa o grubości 15 cm z kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm i górna warstwa o grubości 10 cm z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, ułożenie nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,00 m składającej się z warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm, wykonanie mijanki, wykonanie peronu przy przystanku komunikacji zbiorowej, wykonanie poboczy 2 x 0,75 m z kruszywa łamanego o frakcji 0 -31,5 mm o grubości warstwy 20 cm, przebudowę skrzyżowań, poprawę elementów oznakowania wraz z montażem znaków aktywnych, montaż oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania, przebudowa zjazdów, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu oraz oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łobdowo od km 0+000 do km 0+507 położonej na działce nr 47 o długości 507 metrów i szerokości jezdni zmiennej od 3,5 metra do 5,0 metrów oraz skrzyżowań na działkach nr 74/2, 142, 180, 203. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu podbudowy tj. dolnej warstwy o grubości 15 cm z kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm i górna warstwa o grubości 10 cm z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, ułożenie nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości od 3,5 metrów do 5,0 metrów składającej się z warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej na grubości 4 cm, wykonanie mijanki, wykonanie peronu przy przystanku komunikacji zbiorowej, wykonanie poboczy 2x 0,75 m z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości warstwy 20 cm, przebudowę skrzyżowania z droga gminną 070632C oraz powiatową nr 1726C umocnionych kruszywem, regulację studzienek kanalizacji sanitarnej, poprawę elementów oznakowania wraz z montażem znaków aktywnych, montaż oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania przebudowę zjazdów, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu oraz oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów.

W ramach wykonanej przebudowy dróg zamontowano infrastrukturę mającą na celu poprawę bezpieczeństwa – był to jeden z wymogów uzyskania dofinansowania.

Dofinansowanie zadań wyniosło : 50 % kosztów kwalifikowanych.

Pomiar szerokości drogi
Pomiar szerokości drogi
Infrastruktura techniczna
Infrastruktura techniczna
Pomiar przebudowanego odcinka drogi
Pomiar przebudowanego odcinka drogi
Elementy bezpieczeństwa
Elementy bezpieczeństwa
Skip to content