bip-logo

Planowane inwestycje w 2022 roku na terenie Gminy Dębowa Łąka oraz złożone wnioski o dofinansowanie

Gmina Dębowa Łąka  w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza, otrzymała wstępną promesę na realizację zadania pn. Modernizacja dróg polegająca na : „Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 96, 18 cz., 299, 37 cz. w miejscowości Kurkocin”. Zakres prac obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowości Kurkocin o łącznej długości ok. 2,5 km, polegającą na ułożeniu nawierzchni bitumicznej o szerokości od 4 do 5 metrów, składającej się z warstwy wiążącej o gr. 5 cm i warstwy ścieralnej o gr. 5 cm, ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego – warstwa o gr. 25 cm. W pasie dróg zostaną wykonane utwardzone pobocza, zjazdy, oznakowanie, elementy bezpieczeństwa oraz naprawiony zostanie przepust. Przewidywana wartość inwestycji : 2 500 000,00 zł. Kwota dofinansowania do : 2 375 000,00 zł brutto. W chwili obecnej trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Przewidywany okres realizacji inwestycji – drugie półrocze 2022r. 

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina Dębowa Łąka na rok 2022 uzyskała dofinansowanie na realizację dwóch zadań :

1) Przebudowa części drogi gminnej 070609C w miejscowości Wielkie Radowiska. W ramach zadania wykonane będzie wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości warstw 30 cm, ułożona zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 9 cm i szerokości 4,5 metra. W ramach zadania wykonane zostaną utwardzone pobocza, zjazdy oraz zamontowany zostanie próg wyspowy wraz z oznakowaniem pionowym. Planowany koszt robót budowlanych : 883 847,75 zł brutto. Dofinansowanie w kwocie nie większej niż : 441 923,00 zł brutto. Termin realizacji zadania : 2022r.

2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź od km 0+000 do km 0+118. W ramach robót budowlanych nastąpi uregulowanie szerokości jezdni do 3,5 metra. Wykonane będzie wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożona zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 9 cm, wykonane zostaną utwardzone pobocza oraz zjazdy. Na jezdni zamontowany zostanie segmentowy próg zwalniający oraz wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe z oznaczeniem strefy zamieszkania. Planowany koszt robót budowlanych : 140 562,29 zł brutto. Dofinansowanie w kwocie nie większej niż : 70 281,00 zł brutto. Termin realizacji zadania : 2022r.   

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkich Radowiskach znalazła się na liście jednostek, które uzyskały dofinansowanie na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Kwota dofinansowania : 150 000,00 zł. Planowana maksymalna wartość zakupu : 350 000,00 zł. Termin realizacji zadania : 2022r.

W roku 2022 planowane jest również uruchomienie domu dziennego pobytu osób starszych w Lipnicy. W chwili obecnej trwają jeszcze prace budowlane związane z obiektem. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi : 1 869 600,00 zł brutto. Dofinansowanie w kwocie nie większej niż : 832 896,29 zł brutto. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Złożone wnioski o dofinansowanie oczekujące na rozstrzygnięcie :

1) Budowa boiska do tenisa ziemnego w miejscowości Dębowa Łąka. Zadanie polegać będzie na budowie boiska do gry w tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretanowej układanej na podbudowie z kruszywa. Łączna powierzchnia boiska wyniesie : 593,53 m2. Strefy krańcowe za polami serwisowymi zabezpieczone zostaną piłkochwytami. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach operacji poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany koszt robót budowlanych : 199 481,26 zł brutto. Dofinansowanie w kwocie nie większej niż 57 151,00 zł brutto. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie planowane do realizacji w 2022 roku.

2) Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Zadanie polega na zakupie i przekazaniu mieszkańcom spełniającym wymogi zakończonego naboru sprzętu komputerowego w łącznej liczbie : 69 sztuk. Wartość złożonego wniosku : 241 500,00 zł brutto. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie planowane do realizacji w 2022 roku.  

3) W ramach Cyfrowej Gminy złożony został wniosek o pozyskanie grantu na zakup niezbędnego oprogramowania i sprzętu dla Urzędu Gminy. Wartość złożonego wniosku : 100 000,00 zł brutto. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie planowane do realizacji w 2022 roku.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga, zostały złożone wnioski na następujące zadania :

1) „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Małe Pułkowo, Piątkowo i Wielkie Radowiska”. Zakres prac obejmuje przebudowę dróg gminnych o łącznej długości około 2 kilometrów, polegającą na ułożeniu nawierzchni bitumicznej o szerokości do 5 metrów, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego. W pasie dróg planuje się wykonanie utwardzonych poboczy, zjazdy, oznakowania, przebudowa przepustów oraz kanały technologiczne. Przewidywana wartość inwestycji : 5 000 000,00 zł brutto. Kwota wnioskowanych środków : 4 750 000,00 zł brutto. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie planowane do realizacji w 2022 roku.

2) „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Kurkocin, Małe Pułkowo i Wielkie Pułkowo”. Zakres prac obejmuje przebudowę dróg gminnych o łącznej długości ok. 4,5 km, polegającą na ułożeniu nawierzchni bitumicznej o szerokości do 5 metrów, składającej się z warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego. W pasie dróg wykonane zostaną utwardzone pobocza, zjazdy, przebudowane zostaną przepusty oraz wykonane zostaną kanały technologiczne. Przewidywana wartość inwestycji : 8 500 000,00 zł brutto. Kwota wnioskowanych środków : 8 075 000,00 zł brutto. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie planowane do realizacji w 2022 roku.

3) „Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach”. Zadanie polega na przebudowie i adaptacji budynku hali technologicznej oraz modernizacji dwóch studni głębinowych i budowie dwóch zbiorników retencyjnych. W budynku nastąpi wydzielenie pomieszczeń na agregat prądotwórczy, chlorownię, elektryczne i WC, a w pozostałej części budynku zostaną zamontowane urządzenia technologiczne stacji uzdatniania wody. Wykonane zostanie ocieplenie budynku oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonane zostaną roboty ziemne w tym fundamenty pod zbiorniki, nawierzchni z kostki brukowej, wymiana bramy wraz z ogrodzeniem. Planuje się również wykonanie linii kablowej niskiego napięcia, instalację odgromową, instalację fotowoltaiczną, monitoring, oświetlenie LED oraz zakup agregatu prądotwórczego. Przewidywana wartość inwestycji : 5 900 000,00 zł brutto. Kwota wnioskowanych środków : 5 605 000,00 zł brutto. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie planowane do realizacji w 2023 roku.

W ramach Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR, Gmina Dębowa Łąka złożyła następujące wnioski :

1) „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej położonej w miejscowości Wielkie Pułkowo. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości około 3 kilometrów o szerokości do 5 metrów, składającej się z warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, wykonanej na podbudowie z kruszywa. W ramach prac wykonane zostaną pobocza, zjazdy, oznakowanie, oświetlenie hybrydowe, przystanek autobusowy oraz kanały technologiczne. Przewidywana wartość inwestycji : 5 000 000,00 zł brutto. Kwota wnioskowanych środków : 4 900 000,00 zł brutto. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie planowane do realizacji w 2022 roku. 

2) Modernizacja poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap II. Zadanie polega na zakupie i montażu zbiornika czystej wody, wykonaniu robót ziemnych, nawierzchni z kostki brukowej, wymianie bramy wjazdowej, linii kablowej niskiego napięcia, instalacji odgromowej, instalacji fotowoltaicznej oraz zakupie agregatu prądotwórczego. Przewidywana wartość  inwestycji : 1 800 000,00 zł brutto. Kwota wnioskowanych środków : 1 764 000,00 zł brutto. 

Inwestycje dla których planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w roku 2022.

1) „Budowa ogródka jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska”. Przygotowana została dokumentacja techniczna, planowany nabór luty/ marzec w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość kosztorysowa robót : 119 248,80 zł brutto.

2) W ramach programu Banku Gospodarstwa Krajowego – Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie remontu kilku mieszkań komunalnych na terenie Gminy.

3) Gmina prowadzi rozmowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w związku z planowaną budową chodnika w centrum miejscowości Niedźwiedź.  

W planach na 2022 rok jest również remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łobdowo oraz naprawa w porozumieniu z Nadleśnictwem drogi gminnej w miejscowości Dębowa Łąka.

Realizacja inwestycji możliwa będzie w przypadku uzyskania dofinansowania. Ze względu na gwałtownie rosnące ceny, wartość inwestycji po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych może ulec zmianie.

Skip to content