bip-logo

Przebudowa części dróg gminnych nr 070614C oraz nr 070615C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+990.

flaga i godło

Gmina Dębowa Łąka informuje o uzyskaniu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na realizacją zadania pn. „Przebudowa części dróg gminnych nr 070614C oraz nr 070615C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+990”. Poziom dofinansowania wynosi 50 % środków kwalifikowalnych co stanowi kwotę do : 572 326,00 zł brutto.

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi gminnej o długości 990 metrów i szerokości jezdni zmiennej od 4,50 do 5,0 metrów. Planowany zakres prac przewiduje m.in roboty przygotowawczo – odwodnieniowe takie jak prace pomiarowe, mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy oraz drogowo – nawierzchniowe takie jak wyprofilowanie podłoża, zagęszczenie, poszerzenie pasa drogowego i wykonanie nowej nawierzchni. Wykonany zostanie również peron przy przystanku komunikacji zbiorowej oraz ciąg pieszy o szerokości 2 metrów.

Wykonawcą zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego została firma Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. spółka komandytowa. Wartość robót budowlanych : 710 509,41 zł brutto.

Odcinek drogi przed przebudową
Odcinek drogi przed przebudową
Prace związane z przebudową przepustu
Prace związane z przebudową przepustu

W dniu 08.06.2021r. podpisana została umowa Nr 99G/1/2021/RFRD pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka na dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dla zadania pn. „Przebudowa części dróg gminnych nr 070614C oraz nr 070615C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+990”. Dofinansowanie stanowi kwotę nie większą niż 336 203,00 zł brutto oraz nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

Zdjęcie z podpisania umowy - Wojewoda, Wójt, Skarbnik.
Podpisanie umowy
Podpisanie umowy - Wojewoda, Wójt.
Podpisanie umowy
Tablica informacyjna
Tablica informacyjna
Tablica informacyjna
Tablica informacyjna
Przebudowa przepustu
Przebudowa przepustu

W dniu 16.08.2021r. dokonano końcowego odbioru robót na zadaniu pn. „Przebudowa części dróg gminnych nr 070614C oraz 070615C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+990”. Na podstawie przedłożonych dokumentów i szczegółowego zapoznania się z zakresem odbioru końcowego oraz dokładnej kontroli wykonanych robót i zamontowanych urządzeń, komisja postanowiła odebrać wykonane roboty bez uwag. Okres gwarancji : 60 miesięcy. Całkowita wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła : 710 509,41 zł.

W ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego wsparcie wyniosło : 354 893,87 zł.

Pomiar szerokości drogi
Pomiar szerokości drogi
Elementy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu
Elementy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu
Przejście dla pieszych
Przejście dla pieszych
 tablica informacyjna
Tablica informacyjna
Skip to content