bip-logo

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurkocin”

Tablica informująca o uzyskanym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Tablica informacyjna

Operacja pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurkocin” uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Umowa nr 00009-65170-UM0210035/18 WS-I-W.052.17.35.686.2018 zawarta w dniu 12.09.2018r.

Gmina Dębowa Łąka informuje, iż w dniu 12 września 2018r. w Toruniu została podpisana umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Dębowa Łąka na dofinansowanie projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurkocin”. Beneficjentowi została przyznana pomoc w wysokości 500 000,00 zł tj. do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonania robót budowlanych, wybrana została firma Usługi w Budownictwie „PERSPEKTYWA” za cenę : 1 113 480,06 zł brutto. W dniu 07.03.2019r. została podpisana umowa z w/w Wykonawcą.

Teren na którym wybudowana zostanie świetlica wiejska
Teren na którym wybudowana zostanie świetlica wiejska

W dniu 12.03.2019r. przekazany został plac budowy Wykonawcy w związku z realizacją zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurkocin”. Firma Usługi w Budownictwie „PERSPEKTYWA”, rozpoczęła prace związane z budową świetlicy.

Prace budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej
Prace budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej
Prace budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej
Prace budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej
Wnętrze budowanej świetlicy
Wnętrze budowanej świetlicy
Postęp prac budowlanych
Postęp prac budowlanych

W dniu 28.06.2019r. dokonano częściowego odbioru robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurkocin”. Wartość odebranych robót : 467 825,78 zł brutto. W ramach odbioru częściowego wykonano m.in : prace przygotowawcze, fundamentowanie, ściany przyziemia, konstrukcja dachu, stolarka drzwiowa i okienna zewnętrzna, ściany działowe, sieć wodociągowa z przyłączami, przyłącze kanalizacji sanitarnej, rozdzielnia, WLZ.

Postęp prac budowlanych
Postęp prac budowlanych

Gmina Dębowa Łąka informuje o końcowym odbiorze robót budowlanych operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurkocin” w dniu 03.04.2020r. Projekt współfinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Zakres wykonanych robót jest zgodny z zapisami w umowie oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym i dokumentacją projektową. Wartość robót będących przedmiotem odbioru końcowego wyniosła : 111 348,00 zł brutto. Łączny koszt robót budowlanych : 1 113 480,06 zł brutto. Komisja nie stwierdziła usterek w wykonanych robotach. W ramach robót budowlanych wykonano m.in : prace przygotowawcze, fundamentowanie, ściany przyziemia, konstrukcja dachu, pokrycie dachu, orynnowanie, stolarka drzwiowa i okienna, docieplenie ścian, ściany działowe, tynki, sufity, posadzki, cokół wokół budynku, plac utwardzony przed budynkiem, prace wykończeniowe, wyposażenie, sieć wodociągową z przyłączami, przyłącze kanalizacji sanitarnej, kanalizację sanitarną bytową i technologiczną, instalacja wody ciepłej i zimnej, instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, instalację centralnego ogrzewania, kotłownię olejową, instalację wentylacji mechanicznej, rozdzielnie elektryczne, WLZ, instalację wewnętrzne, instalację fotowoltaiczną, instalację PPOŻ, instalację odgromową.

Budynek nowej świetlicy wiejskiej
Budynek nowej świetlicy wiejskiej
Budynek nowej świetlicy wiejskiej
Budynek nowej świetlicy wiejskiej
Budynek nowej świetlicy wiejskiej
Budynek nowej świetlicy wiejskiej
Budynek nowej świetlicy wiejskiej
Budynek nowej świetlicy wiejskiej
Wnętrze świetlicy
Wnętrze świetlicy
Pomieszczenie kuchenne
Pomieszczenie kuchenne
Część sanitarna
Część sanitarna
Część sanitarna
Część sanitarna
Budynek świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym
Budynek świetlicy
Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Skip to content