bip-logo

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o możliwości uzyskania dofinansowania ( do 100 % ) na zakup nowego sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych, ubezpieczenie zakupionego sprzętu oraz zapewnienie dostępu do internetu na sprzęcie zakupionym w ramach projektu w przypadku braku takiego dostępu. Dofinansowanie możliwe jest do uzyskania w ramach konkursu grantowego – Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” i jest skierowane tylko dla uczniów zamieszkujących miejscowość w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej ( Niedźwiedź, Łobdowo, Lipnica, Wielkie Pułkowo ), których członkowie rodziny w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekuni prawni, pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie rolnym i zamieszkiwali w miejscowości objętej PPGR oraz nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku ( tj. w roku 2020 i 2021 ), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. Rodziców dzieci oraz uczniów szkół średnich spełniających powyższe wymogi chętnych do udziału w projekcie, prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy w Dębowej Łące, Dębowa Łąka 38, 87-207 Dębowa Łąka, pokój nr 7 ( sekretariat ), stosownych oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszej informacji wraz z klauzulą RODO do dnia 20.10.2021r. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu : 56 688 49 23 lub 56 688 49 18. Złożenie oświadczeń nie jest równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania.

Informacje na temat grantu uzyskać można pod adresem : https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr 

Skip to content