bip-logo

Częściowy odbiór robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach”

W dniu 01.06.2020r. dokonano częściowego odbioru robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach”. W ramach odbioru wykonano częściowo m.in : sufity podwieszane, posadzki, tynki wewnętrzne, cokół wokół sali, utwardzenie, zagospodarowanie terenu, instalacja wody, kanalizacja sanitarna, instalacja c.o., instalacja wentylacji mechanicznej, elementy instalacji elektrycznej. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w Umowie oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym i dokumentacją projektową. Wartość robót będących przedmiotem odbioru wyniosła : 647 507,18 zł brutto. Komisja nie stwierdziła usterek w wykonanych robotach.

Wnętrze sali sportowej
Wnętrze sali sportowej
Skip to content