bip-logo

Duże zadanie drogowe zostało zakończone

Flaga i godło

Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Małe Pułkowo, Piątkowo i Wielkie Radowiska została zakończona. Łączna długość wykonanych dróg o nawierzchni bitumicznej wyniosła ok. 2,8 km. Wykonana nawierzchnia bitumiczna posiada szerokość od 4 do 5 metrów, składa się z warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej o łącznej grubości 10 cm ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego – warstwa o łącznej grubości od 15 do 30 cm. W pasie dróg zostały wykonane utwardzone pobocza, zjazdy, oznakowanie, przebudowane przepusty i zamontowana została jedna lampa solarna. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła : 5 000 000,00 zł brutto. Inwestycja objęta była dofinansowaniem ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład : Program inwestycji strategicznych w kwocie : 4 750 000,00 zł brutto. Wkład własny Gminy wyniósł tylko 250 000,00 zł brutto.

Odbiór drogi
Odbiór drogi
Odbiór drogi
Odbiór drogi
Skip to content