bip-logo

Informacja w sprawie kontroli segregacji odpadów komunalnych w gminie Dębowa Łąka

Mając na uwadze przeciwdziałanie drastycznym podwyżkom opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, od czerwca bieżącego roku, na terenie naszej gminy prowadzone będą kontrole prawidłowej segregacji odpadów. 

Właściwa segregacja odpadów ma ścisły związek z wysokością opłat ponoszonych przez mieszkańców, ponieważ najdroższe w zagospodarowaniu są odpady zmieszane, a ich liczba z uwagi na niewłaściwie prowadzoną segregację  systematycznie rośnie.
Przypominamy, że zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system  gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców mają w całości pokryć wszystkie koszty poniesione na funkcjonowanie systemu, gmina nie może dopłacać do gospodarki odpadami ani też czerpać z niej zysków.

Czynności kontrolne odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia i obejmą sprawdzanie, czy w pojemnikach na odpady niesegregowane nie ma odpadów ze szkła, plastiku, papieru, ulegających biodegradacji, czyli tych odpadów, które należy segregować do odpowiednich pojemników oraz czy w pojemnikach na odpady selektywnie zbierane są właściwe frakcje odpadów. Kontrola ma na celu weryfikację rzetelnej segregacji „u źródła”. W przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane, właściciel zostanie pouczony jak należy prawidłowo segregować odpady oraz otrzyma ulotkę informacyjną. Jako dowody potwierdzające nieprawidłową segregację posłużyć mogą np. zdjęcia wykonane przez kontrolującego oraz sporządzona przez niego notatka. Kolejne naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało zastosowaniem sankcji karnych.
Główną przyczyną podjęcia powyższych działań jest zgłaszana przez firmę odbierającą opady niewłaściwa bądź niepełna segregacja odpadów z gospodarstwach domowych.
Analiza sprawozdania złożonego przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Dębowa Łąka za rok 2018 wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niska, a rosną ilości odpadów zmieszanych, co będzie skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kar pieniężnych. Sytuacja taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy również o obowiązku zmiany deklaracji w sytuacji kiedy nastąpiła zmiana danych, np. zmiana liczby osób w gospodarstwie domowym (narodziny, śmierć, wyjazd, zmiana miejsca zamieszkania) – właściciel nieruchomości, użytkownik lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. W przypadku braku wywiązania się z obowiązku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy
Stanisław Szarowski

Skip to content