bip-logo

Mieszka więcej osób? Złóż deklarację

W tym roku w naszej gminie znacznie wzrosła ilości odpadów komunalnych w stosunku do roku poprzedniego. Dlatego przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku aktualizacji danych i złożenia nowej deklaracji.

W związku z tym prosimy o zweryfikowanie liczby zadeklarowanych osób w złożonej już deklaracji z liczbą osób faktycznie zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. Dotyczy to urodzeń, zgonów oraz osób, które dotychczas przebywały za granicą, na stancjach, w akademikach, internatach, itp., a obecnie mieszkają na terenie gminy.

Jeżeli nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. ilość osób zamieszkujących gospodarstwo domowe), to właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji  (zgodnie z Art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.).

Wypełnioną na nowo deklarację i podpisaną przez wszystkich właścicieli można składać:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Łąka,
  • przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87-207 Dębowa Łąka,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem Elektroniczne Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Złożone deklaracje elektroniczne w każdym przypadku opatrzone muszą być:
    • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym,
    • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę dzwonić pod nr tel. 56 688 49 23

Skip to content