bip-logo

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej nawierzchni bitumicznej o długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym : Małe Pułkowo dz. nr 115

Przebudowa drogi Małe Pułkowo, dz nr 115
Pomiary podczas odbioru drogi

Gmina Dębowa Łąka – podpisana umowa na modernizację drogi

Gmina Dębowa Łąka informuje o podpisaniu umowy UM_RW.7152.1.135.2019 z dnia 22.05.2019r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka na wykonanie zadaniaa pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej nawierzchni bitumicznej o długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym : Małe Pułkowo dz. nr 115. 

W dniu 14.08.2019r. Gmina Dębowa Łąka, przekazała plac budowy firmie S-PROBUD Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej nawierzchni bitumicznej o długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym : Małe Pułkowo dz. nr 115. 

W dniu 09.09.2019r. dokonano odbioru technicznego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej nawierzchni bitumicznej do długości 0,450 km w obrębie geodezyjnym Małe Pułkowo dz. nr 115”. 

Na zadaniu wykonano następujące roboty budowlane : a) prace pomiarowe, b) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni, c) powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych – dolna warstwa, d) powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych – górna warstwa. Dolna warstwa – powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem emulsji asfaltowej 3,5 litra / m² i grysu kamiennego o frakcji 8/11mm w ilości 18 kg/m²,  górna warstwa – powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem emulsji asfaltowej 2,5 litra / m² i grysu kamiennego o frakcji 2/5mm w ilości 12 kg/m².Wykonane elementy objęte zakresem robót oraz użyte materiały spełniają obowiązujące normy. 

Roboty będące przedmiotem odbioru zostały wykonane w zakresie określonym w Umowie. Komisja nie stwierdziła usterek w wykonanych robotach. Ocena jakości wykonanych robót : dobre – bez uwag. 

Skip to content