bip-logo

Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka

W dniu 14.06.2023r. Gmina Dębowa Łąka podpisała umowę z firmą Rosmosis – Wawrzyniak Group Sp. z o.o. na wykonanie Części I zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach”, realizowanej w ramach inwestycji: „Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka”. Zadanie obejmuje wykonanie prac budowlanych na działce ewidencyjnej nr 167/2 w miejscowości Wielkie Radowiska, polegających na przebudowie i adaptacji budynku hali technologicznej oraz rozbudowie stacji uzdatniania wody w zakresie: zbiorniki na wodę pitną- 2 szt., rurociągi wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja technologiczna, technologia stacji, instalacja wewnętrzna, budynek konstrukcja, termomodernizacja, studnie głębinowe 2 szt., rozbiórki, zagospodarowanie terenu, linie kablowe nn – oświetlenie zewnętrzne, instalacje elektryczne, agregat prądotwórczy – zasilanie, instalacja fotowoltaiczna, inwentaryzacja powykonawcza. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) w terminie do 180 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu podpisania umowy. Wartość robót budowlanych wynosi : 3 698 819,42 zł brutto.

Tego samego dnia podpisana została również umowa z Zakładem Usług Wodnych Sp. z o.o. Ostrowite na wykonanie Części II zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka”, realizowanej w ramach inwestycji: „Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka”. Zadanie obejmuje wykonanie 9 szt. oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Dębowa Łąka 8 szt. oczyszczalni o wydajności do 5 m³/dobę, drenaż rozsączający o sumarycznej długości 40 m na każdej oczyszczalni oraz 1 szt. oczyszczalni o wydajności do 5 m³/dobę, drenaż rozsączający o sumarycznej długości 60 m. Zakres zadania: prace ziemne, montaż oczyszczalni, wpięcie do istniejącej kanalizacji, pomiary geodezyjne powykonawcze. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) w terminie do 180 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu podpisania umowy. Wartość robót budowlanych wynosi : 292 740,00 zł brutto.

Zadania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej, umowa o przyznanie pomocy Nr 00156.65150-UM0210219/22 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I.052.15.48.2195.2022 z dnia 14.12.2022 r. na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie dla obu zadań wynosi łącznie : 3 000 000,00 zł.

Stacja uzdatniania
Stacja uzdatniania
Stacja uzdatniania
Stacja uzdatniania

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka.

Roboty budowlane
Roboty budowlane
Roboty budowlane

W dniu 12.09.2023r. dokonano częściowego odbioru robót budowlanych dla części I zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach”. Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym wyniosła : 1 849 409,71 zł i obejmowała m.in rurociągi wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację technologiczną, rozbiórki, instalację fotowoltaiczną oraz częściowo zbiorniki na wodę pitną, budynek konstrukcja, termomodernizację, studnie głębinowe, zagospodarowanie terenu, agregat prądotwórczy wraz z zasilaniem.

Stacja uzdatniania

W dniu 30.10.2023r. dokonano kolejnego częściowego odbioru robót budowlanych dla części I zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach”. Wartość robót w okresie rozliczeniowym wyniosła : 924 704,85 zł. Obejmowała częściowy odbiór : zbiorników na wodę, technologii stacji, budynek konstrukcja, termomodernizacja, zagospodarowanie terenu.

Technologia stacji
Prace na stacji uzdatniania

W dniu 22.11.2023r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla części II zadania pn. : „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka”, realizowanego w ramach inwestycji : Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w WIelkich Radowiskach oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Ostrowite 4, 87-400 Golub – Dobrzyń. Zadanie obejmowało wykonanie 9 szt. oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Dębowa Łąka. Wartość robót będących przedmiotem odbioru końcowego wyniosła : 292 740,00 zł brutto.

Odbiór przydomówki
Odbiór przydomówki
Odbiór przydomówki
Skip to content