bip-logo

Odbiór końcowy zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap I”.

Logo unijne

Gmina Dębowa Łąka informuje o odbiorze końcowym zadania pn. “Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap I” w dniu 04.10.2021r. w ramach operacji pn. “Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap I oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku nr 39 w Małym Pułkowie”. Na podstawie dokumentów i szczegółowego zapoznania się z wynikami odbiorów częściowych oraz dokładnej kontroli robót i sprawdzenia wszelkich urządzeń i instalacji, komisja postanowiła odebrać inwestycję i przekazać do użytkowania. Zadanie wykonane zostało przez firmę FISZER Sp. z o.o. z Brodnicy o łącznej wartości : 1 466 425,68 zł brutto.

Zadanie zrealizowane został dzięki przyznaniu pomocy i podpisaniu umowy pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Dębowa Łąka na realizację operacji pn. “Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap I oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku nr 39 w Małym Pułkowie”. Celem operacji była poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dębowa Łąka poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Przyznana pomoc wynosi : 633 896,00 zł tj. do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 29.01.2021r. podpisane zostały umowy na roboty budowlane związane z realizacją zadania. Postępowanie przetargowe podzielona zostało na dwie części. Część pierwsza dotyczyła wykonania zadania pn. : Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap I – umowa na kwotę : 1 466 425,68 zł brutto podpisana została z Firmą FISZER Sp. z o.o. z Brodnicy. Część druga dotyczyła wykonania zadania pn. : Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku nr 39 w Małym Pułkowie – umowa na kwotę : 26 177,72 zł brutto.

W ramach zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap I” wykonano :

  • część konstrukcyjna : roboty ziemne, fundament pod zbiornik, roboty montażowe zbiornika o poj. 150 m3, termomodernizacja dachu płaskiego, obróbki blacharskie, termomodernizacja ścian budynku, termomodernizacja ścian cokołu, skucie posadzki, fundamenty pod maszyny, posadzki, sufit podwieszany, nadproża otworów, ślusarska i stolarka drzwiowa, okładzina ścian glazurą, ściany działowe, malowanie ścian, opaska budynku, roboty w hali nieużytkowanej.
  • część technologiczna : rurociągi wodociągu ( roboty ziemne, zasypka wykopów, roboty montażowe, próby płukania, dezynfekcja ), kanalizacja sanitarna i kanalizacja z chlorowni ( roboty ziemne, zasypka wykopów, roboty montażowe ), kanalizacja technologiczna ( roboty ziemne, zasypka wykopów, roboty montażowe ), kanalizacja technologiczna ( roboty ziemne, zasypka wykopów, roboty montażowe, roboty w odstojniku popłuczyn, instalacja wewnętrzna wod- kan, instalacja wentylacji ), technologia stacji, studnia głębinowa S4 ( roboty budowlane w obrębie studni, uzbrojenie studni ), demontaże ( demontaże w studni, demontaże w budynku SUW, wywóz elementów z demontażu ).
  • roboty elektryczne : zasilanie, rozdzielnica główna oraz agregat, linie kablowe nn, instalacje elektryczne, instalacja wyrównawcza, instalacja odgromowa, instalacja monitoringu, instalacja przeciw włamaniowa.

Komisja nie stwierdziła usterek w wykonanych robotach. Roboty budowlane zostały wykonane w terminie od dnia 03.02.2021r. do dnia 04.10.2021r. Na wykonane roboty Wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji.

Stacja uzdatniania
Stacja uzdatniania
Zestawy filtracyjne
Zestawy filtracyjne
Zestaw hydroforowy
Zestaw hydroforowy
Rozdzielnia
Rozdzielnia
Skip to content