bip-logo

Odbiór przebudowanej drogi w miejscowości Niedźwiedź

W dniu 14.12.2022r. dokonano odbioru końcowego robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź od km 0+000 do km 0+118”. Przedmiotem odbioru była przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź w km od 0+000 do km 0+118 zlokalizowanej na działce nr 93. Zakres prac obejmował : prace geodezyjne, roboty rozbiórkowe, prace ziemne, podbudowy, nawierzchnia z betonu asfaltowego, pobocza, znaki drogowe, prace wykończeniowe, zabezpieczenie robót w pasie drogowym, inwentaryzacja geodezyjna. Wykonawca wykonał nawierzchnię bitumiczną ( warstwa wiążąca – 5 cm, warstwa ścieralna – 4 cm ) na podbudowie z kruszywa łamanego o łącznej grubości 30 cm na długości 118 metrów o szerokości 3,5 metra oraz pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 metra po obu stronach. W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano oznakowanie pionowe oraz próg zwalniający. Po dokonaniu oględzin wykonanych robót, komisja postanowiła odebrać wykonane roboty w zakresie końcowym. Całkowita wartość przedmiotu robót wyniosła : 180 851,24 zł brutto.

Komisja odbiorowa
Komisja odbiorowa
Skip to content