bip-logo

Odbiór przebudowanej drogi w Wielkich Radowiskach

W dniu 14.12.2022r. dokonano odbioru końcowego robót zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej 070609C w miejscowości Wielkie Radowiska. Przedmiotem odbioru była robota budowlana polegająca na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wielkie Radowiska w km od 0+000 do km 0+750 zlokalizowanej na działce nr 40 i 144. Zakres prac obejmował m.in : prace geodezyjne, prace wstępne, roboty rozbiórkowe, prace ziemne, podbudowę, nawierzchnię z betonu asfaltowego, pobocza, oczyszczenie przepustów wraz z poszerzeniem, znaki drogowe, prace wykończeniowe, zabezpieczenie robót w pasie drogowym, inwentaryzację geodezyjną. Wykonawca wykonał nawierzchnię bitumiczną ( warstwa wiążąca – 5cm, warstwa ścieralna – 4 cm ) na podbudowie z kruszywa łamanego o łącznej grubości 30 cm na długości 750 metrów o szerokości 4,5 metra wraz z poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 0,75. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zamontowano próg zwalniający, oznakowanie pionowe oraz balustrady ochronne na przepustach. Po dokonanych oględzinach, komisja postanowiła odebrać wykonane roboty w zakresie końcowym. Całkowita wartość przedmiotu umowy wyniosła : 1 125 042,86 zł brutto.

Komisja podczas odbioru
Skip to content