bip-logo

„Przebudowa części drogi gminnej 070609C w miejscowości Wielkie Radowiska”

flaga i godło
Gmina Dębowa Łąka informuje o rozstrzygnięciu naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w ramach naboru na rok 2022 oraz objęciu dofinansowaniem zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej 070609Cw  miejscowości Wielkie Radowiska”. W ramach zadania wykonane będzie wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości warstw 30 cm, ułożona zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 9 cm i szerokości 4,5 m. Wykonane zostaną utwardzone pobocza po obu stronach jezdni z kruszywa łamanego, zjazdy przylegające do posesji i pól, próg wyspowy oraz oznakowanie pionowe. Łączna długość odcinka objętego przebudową : 750 metrów. Planowane koszty kwalifikowalne : 883 847,75 zł brutto. Dofinansowanie w kwocie do : 486 116,00 zł brutto. Planowany termin wykonania zadania do końca sierpnia 2022r.

W dniu 25.04.2022r. podpisana została umowa nr 44G/1/2022/RFRD o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dla zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej 070609C w miejscowości Wielkie Radowiska. Kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 486 116,00 zł brutto i nie może przekroczyć 55 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

Podpisanie umowy. Fot. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.
Podpisanie umowy. Fot. Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy
Tablica informacyjna

W dniu 14.12.2022r. dokonano odbioru końcowego robót zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej 070609C w miejscowości Wielkie Radowiska. Przedmiotem odbioru była robota budowlana polegająca na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wielkie Radowiska w km od 0+000 do km 0+750 zlokalizowanej na działce nr 40 i 144. Zakres prac obejmował m.in : prace geodezyjne, prace wstępne, roboty rozbiórkowe, prace ziemne, podbudowę, nawierzchnię z betonu asfaltowego, pobocza, oczyszczenie przepustów wraz z poszerzeniem, znaki drogowe, prace wykończeniowe, zabezpieczenie robót w pasie drogowym, inwentaryzację geodezyjną. Wykonawca wykonał nawierzchnię bitumiczną ( warstwa wiążąca – 5cm, warstwa ścieralna – 4 cm ) na podbudowie z kruszywa łamanego o łącznej grubości 30 cm na długości 750 metrów o szerokości 4,5 metra wraz z poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 0,75. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zamontowano próg zwalniający, oznakowanie pionowe oraz balustrady ochronne na przepustach. Po dokonanych oględzinach, komisja postanowiła odebrać wykonane roboty w zakresie końcowym. Całkowita wartość przedmiotu umowy wyniosła : 1 125 042,86 zł brutto.

Komisja podczas odbioru
Skip to content