bip-logo

Przebudowa części drogi gminnej nr 070611C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+470

flaga i godło

W dniu 12 maja podpisana została dwie umowy z firmą STRABAG Sp. z o.o. na realizację zadania pn.

1) Przebudowa części drogi gminnej nr 070611C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do 0+470 – droga prowadząca do cmentarza, wartość robót budowlanych : 886 951,45 zł brutto, zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości : 435 636,00 zł brutto.

Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku.

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in roboty pomiarowe, roboty ziemne – korytowanie, podbudowa ( jezdnia, pobocza i zjazdy ), nawierzchnia jezdni i zjazdów oraz roboty wykończeniowe.

Plac budowy
Plac budowy

Gmina Dębowa Łąka w dniu 20 czerwca 2023r. podpisała umowę z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 070611C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+470”. Umowa stanowi zapewnienie dofinansowania określonego zadania w kwocie nie wyższej niż 435 636,00 zł.

Firma Strabag Sp. z o.o. rozpoczęła prace przygotowawcze związane z realizacją zadania pn. Przebudowa części drogi gminnej nr 070611C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+470. Zadanie dofinansowane ze srodków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość robót budowlanych : 886 951,45 zł, dofinansowanie w kwocie nie większej niż : 435 636,00 zł. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in roboty pomiarowe, roboty ziemne – korytowanie, podbudowa ( jezdnia, pobocza i zjazdy ), nawierzchnia jezdni i zjazdów oraz roboty wykończeniowe.

Prace budowlane
Prace budowlane

Zadanie pn. Przebudowa części drogi gminnej nr 070611C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+470 zostało zakończone. W dniu 14.11.2023r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego drogi. Zakres prac obejmował m.in roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę, nawierzchnię jezdni i zjazdów oraz roboty wykończeniowe Wykonawca wykonał nawierzchnię bitumiczną ( warstwa wiążąca – 5cm, warstwa ścieralna – 5 cm ) na podbudowie z kruszywa łamanego o łącznej grubości 25 cm. oraz na poszerzeniach podbudowa z kruszywa łamanego o łącznej grubości 40 cm. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 0,470 km i o szerokości 5 metrów oraz pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 metra po obu stronach. W cellu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zamontowano wyspowy próg zwalniający, oznakowanie pionowe, balustrady ochronne na przepuście oraz dwie latarnie z własnym źródłem zasilania. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła : 886 951,45 zł brutto. Zadanie zostało dofinasowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości : 435 636,00 zł brutto. Z nowo wybudowanej drogi korzystają m.in podmioty gospodarcze oraz mieszkańcy.

Odbiór drogi
Odbiór drogi
Odbiór drogi
Tablica informacyjna
Skip to content