bip-logo

„Przebudowa drogi gminnej 070616C w miejscowości Małe Pułkowo w km od 0+000 do km 0+990”

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o odbiorze końcowym zadania pn. “Przebudowa drogi gminnej 070616C w miejscowości Małe Pułkowo w km od 0+000 do km 0+990” zrealizowanego w zakresie końcowym zgodnie z umową Nr RG.272.1.2020 z dnia 01.06.2020r. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania Nr 21G/1/2020/FDS z dnia 18.06.2020r. Wykonawcą zadania była firma : STRABAG Sp. z o.o. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wyniosła : 1 087 980,65 zł brutto. Okres gwarancji : 60 miesięcy. Dofinansowanie w kwocie do 526 695,00 zł brutto.

Zadanie polegało na przebudowie 990 metrów drogi i ułożeniu nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 metrów. Wykonany został chodnik o szerokości 2 metrów na odcinku o znacznym nasileniu ruchu pieszego, w sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej. Przy przystanku komunikacji zbiorowej wykonany został peron. Wykonane zostały przejścia dla pieszych oraz bariery drogowe na przepustach. W związku z realizacją zadania nastąpiła poprawa elementów oznakowania wraz z montażem znaków aktywnych. Przy przejściach dla pieszych zamontowane zostało oświetlenie uliczne z własnym źródłem zasilania. Zastosowane zostały środku uspokojenia ruchu oraz zamontowany został radar z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu. Nastąpiło odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów oraz naprawa trzech przepustów.

Przebudowany odcinek drogi
Przebudowany odcinek drogi
Przebudowany odcinek drogi
Przebudowany odcinek drogi
Odbiór drogi
Odbiór drogi
Tablica informacyjna
Tablica informacyjna

Skip to content