bip-logo

„Przebudowa drogi gminnej 070616C w miejscowości Małe Pułkowo w km od 0+000 do km 0+990”.

Flaga i godła Polski

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Dróg Samorządowych

oraz ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o podpisaniu umowy na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 070616C w miejscowości Małe Pułkowo w km od 0+000 do km 0+990” Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 070616C w miejscowości Małe Pułkowo od km 0+000 do km 0+990, położonej na działkach nr 160/5, 47/1, 164, 144/1, 139, 46/7, 46/8, 147, 115, o długości 990 m i szerokości jezdni zmiennej od 4,50 m do 5,00 m. Na początkowym odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką droga gminna nr 070616C przebiega przez tereny zurbanizowane, które stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna, obiekty użyteczności publicznej, obiekty handlowo – usługowe, rekreacyjne. Planowany zakres prac na długości 990 m w km od 0+000 do km 0+990 przewiduje ułożenie nawierzchni bitumicznej o szerokości 5m. W km od 0+000 do km 0+650 istniejąca nawierzchnia bitumiczna zostanie frezowana na grubości 2-4 cm, następnie skropiona emulsją i ułożona warstwa wiążąca o grubości 4 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Natomiast w km od 0+650 do km 0+990 na istniejącej podbudowie z betonu cementowego ułożona zostanie warstwa z kruszywa łamanego w frakcji 0/31,5 o grubości śr. 10 cm, zostanie skropiona emulsją i ułożona zostanie warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, a następnie warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Po obu stronach drogi zostaną wykonane pobocza z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 o grubości 20 cm i szerokości 0,75 m każdy. Chodnik o szerokości 2 m zostanie wykonany na odcinku o znacznym nasileniu ruchu pieszych, w sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej. Przy przystanku komunikacji zbiorowej zostanie wykonany peron. Przy chodniku, na odcinku bezpośrednio przylegającym do głębokiego rowu wykonane zostaną barierki ochronne. Wykonane zostanie pięć przejść dla pieszych. Na przepuście wykonane zostaną bariery drogowe. W zakresie projektu przebudowane zostaną 2 skrzyżowania z drogami gminnymi. Nastąpi poprawa elementów oznakowania wraz z montażem znaków aktywnych. Przy przejściach zamontowane zostanie oświetlenie uliczne z własnym źródłem zasilania. Zastosowane zostaną środki uspokojenia ruchu oraz zamontowany zostanie radar z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu. Przy chodniku wzdłuż jezdni w km 0+300 do 0+460 wykonany zostanie ściek z elementów prefabrykowanych na odcinku 160 m. Nastąpi odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów oraz naprawa trzech przepustów. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym : STRABAG Sp. z o.o. Wartość robót budowlanych : 1 087 980,65 zł brutto. Planowane dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych.

Planowany odcinek drogi do przebudowy
Odcinek drogi który zostanie przebudowany
Odcinek drogi który zostanie przebudowany
Odcinek drogi który zostanie przebudowany

W dniu 18.06.2020r. podpisano umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim. Kwota dofinansowania nie wyższa niż : 526 695,00 zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o rozpoczęciu prac drogowych związanych z realizacją zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej 070616C w miejscowości Małe Pułkowo w km od 0+000 do km 0+990.

Przygotowanie terenu budowy
Przygotowanie terenu budowy
Przygotowanie terenu budowy
Przygotowanie terenu budowy
Trwające prace budowlane
Roboty budowlane

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o odbiorze końcowym zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 070616C w miejscowości Małe Pułkowo w km od 0+000 do km 0+990” zrealizowanego w zakresie końcowym zgodnie z umową Nr RG.272.1.2020 z dnia 01.06.2020r. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania Nr 21G/1/2020/FDS z dnia 18.06.2020r. Wykonawcą zadania była firma : STRABAG Sp. z o.o. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wyniosła : 1 087 980,65 zł brutto. Okres gwarancji : 60 miesięcy.

W ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego wsparcie wyniosło : 345 180,13 zł.

Fragment przebudowanego odcinka z elementami bezpieczeństwa
Fragment przebudowanego odcinka z elementami bezpieczeństwa
Komisja podczas odbioru drogi
Komisja podczas odbioru drogi
Fragment przebudowanego odcinka drogi
Fragment przebudowanego odcinka drogi
Tablica informacyjna
Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Tablica informacyjna
Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Skip to content