bip-logo

„Przebudowa drogi gminnej nr 070618C w miejscowości Lipnica w km od 0+000 do 0+650”.

Flaga i godło Polski

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Dróg Samorządowych

Gmina Dębowa Łąka w dniu 25.10.2019r. podpisała umowę nr 171G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070618C w miejscowości Lipnica w km od 0+000 do 0+650”. Kwota dofinansowania w kwocie nie wyższej niż 387 576,00 zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 28.10.2019r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z Wąbrzeźna na wykonanie w/w zadania. Wartość przedmiotu umowy : 518 335,57 zł brutto. Termin wykonania zadania do dnia : 30.06.2020r. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 070618C w miejscowości Lipnica w km od 0+000 do 0+650, położonej na działce nr 63/2, o długości 650 metrów i szerokości jezdni zmiennej od 3,50 m do 5,00 m oraz skrzyżowania z droga gminną na działce nr 53. Przebudowa drogi w km od 0+000 do 0+150 polega na 4 cm sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, a następnie położeniu 4 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na szerokości 5,00 metrów, natomiast w km od 0+150 do 0+650 przebudowa polega na wykonaniu podbudowy tj. dolna warstwa o grubości 15 cm z kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm i górna warstwa o grubości 10 cm z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego o zmiennej szerokości od 3,50 m do 5,00 m, składającej się z warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. W ramach zadania należy wykonać mijankę, peron przy przystanku komunikacji zbiorowej, pobocza 2 x 0,75 metra z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości warstwy 20 cm, przebudowę skrzyżowania z droga gminną, poprawę elementów oznakowania wraz z montażem znaków aktywnych, montaż oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania, przebudowę zjazdów, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu oraz odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów.

Fragment drogi przewidziany do przebudowy
Fragment drogi przewidziany do przebudowy
Początek prac budowlanych
Początek prac budowlanych
Początek prac budowlanych
Początek prac budowlanych
Prace budowlane związane z przebudową drogi
Prace budowlane
Postęp prac budowlanych - rozkładanie dywanika z masy bitumicznej
Postęp prac budowlanych
Nowo położona masa bitumiczna
Fragment przebudowywanej drogi

Gmina Dębowa Łąka informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070618C w miejscowości Lipnica w km od 0+000 do 0+650”. Projekt współfinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania przebudowano drogę gminną o długości 650 metrów i szerokości jezdni zmiennej od 3,5 m do 5,0 m oraz skrzyżowanie z drogą gminną na działce nr 53. Zakres prac objął : prace geodezyjne, prace wstępne, prace ziemne, prace budowlane elementów ulicy, podbudowy, nawierzchnia z betonu asfaltowego, remont przepustu, peron, znaki poziome i pionowe, zjazdy indywidualne, prace wykończeniowe, zabezpieczenie robót w pasie drogowym. Wartość robót budowlanych : 518 335,57 zł brutto.

Pomiar przebudowanego odcinka drogi
Pomiar przebudowanego odcinka drogi
Przebudowany odcinek
Przebudowany odcinek drogi
Skip to content