bip-logo

„Przebudowa drogi gminnej nr 070633C w miejscowości Łobdowo w km od 0+000 do 0+990”

Flaga i godło Polski

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Dróg Samorządowych

Gmina Dębowa Łąka w dniu 25.10.2019r. podpisała umowę Nr 17G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070633C w miejscowości Łobdowo w km od 0+000 do 0+990”. Dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż : 543 933,00 zł brutto. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 28.10.2019r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrany został wykonawca na w/w zadanie. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Wartość robót budowlanych : 718 247,43 zł brutto. Termin wykonania do dnia : 30.06.2020r.

Zadanie obejmuje przebudowę  drogi gminnej nr 070633C  w miejscowości Łobdowo od km 0+000 do km 0+990 polegającą na wykonaniu podbudowy tj. dolna warstwa o grubości 15cm z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 63mm i górna warstwa o grubości 10 cm z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,5mm, ułożenie nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,00 m składającej się z warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4cm, wykonanie mijanki, wykonanie peronu przy przystanku komunikacji zbiorowej, wykonanie poboczy  2x 0,75 m  z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,5 mm o grubości warstwy 20 cm , przebudowę skrzyżowań, poprawę elementów oznakowania wraz z montażem znaków aktywnych, montaż oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania, przebudowa zjazdów, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu oraz oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów.

Fragment drogi przewidziany do przebudowy
Fragment drogi przewidziany do przebudowy
Przebieg prac budowlanych
Przebieg prac budowlanych
Przebieg prac budowlanych
Przebieg prac budowlanych
Warstwa wiążąca
Warstwa wiążąca
Infrastruktura towarzysząca - przejście dla pieszych
Infrastruktura towarzysząca, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa – jeden z wymogów uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o zakończeniu realizacji inwestycji w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 09.06.2020r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070633C w miejscowości Łobdowo w km od 0+000 do 0+990” . Wartość wykonanych robót budowlanych : 718 247,43 zł brutto.

Pomiar odcinka drogi
Pomiar odcinka drogi
Pomiar odcinka drogi
Pomiar odcinka drogi
Skip to content