bip-logo

„Przebudowa drogi gminnej od ronda do remizo – świetlicy w Dębowej Łące”

Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje, iż w dniu 06.12.2018r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy Nr 00453-6935-UM0210936/18 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka na operację pn. „Przebudowa drogi gminnej od ronda do remizo – świetlicy w Dębowej Łące. Umowa została zawarta w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie : Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych. Pomoc przyznana w wysokości 80 173,00 zł, jednak nie więcej niż 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

W dniu 30.04.2019r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej od ronda do remizo – świetlicy w Dębowej Łące”. Zakres zadania obejmuje przebudowę 211 metrów drogi gminnej od ronda do remizo – świetlicy w Dębowej Łące. W ramach przebudowy wykonane zostaną m.in. : prace pomiarowe, wykonanie wykopów pod poszerzenie jezdni, ustawienie krawężników i oporników, wykonanie zjazdów, wykonanie warstw podbudowy, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, ułożenie cieku betonowego , regulacja pionowa urządzeń. Zakres robót objętych umową należy zrealizować do dnia 30.07.2019r. Łączna wartość robót budowlanych : 161 445,04 zł brutto.

Odcinek drogi przed przebudową
Odcinek drogi przed przebudową
Rozpoczęcie robót budowlanych
Rozpoczęcie robót budowlanych
Odbiór przebudowanego odcinka drogi
Odbiór przebudowanego odcinka drogi

W dniu 05.07.2019r. dokonano odbioru końcowego robót zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej od ronda do remizo – świetlicy w Dębowej Łące”, dofinansowanego zgodnie z umową Nr 00453-6935-UM0210936/18 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Komisja po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdziła, że roboty wykonane zostały zgodnie z umowa.

Skip to content