bip-logo

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurkocin od km 0+000 do km 0+098 ( droga bez numeru, kilometraż od 0+000 do 0+098, długość odcinka 98 m )

Flaga oraz godło Polski

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o uzyskaniu dofinansowania w ramach naboru uzupełniającego ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 18 grudnia 2020r. podpisana została Umowa o dofinansowanie w/w zadania pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim. Wartość dofinansowania nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych oraz kwoty : 64 363,00 zł brutto. Termin oddania zadania do użytkowania nastąpi nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021r. Zakres prac obejmuje wykonanie prac geodezyjnych, prace ziemne, prace budowlane elementów ulicy, podbudowy, nawierzchnie z kostki brukowej, prace wykończeniowe, zamontowanie progu wyspowego oraz oznakowanie. W ramach inwestycji zamontowane zostaną tzw. elementy poprawy bezpieczeństwa, będące jednym z wymogów uzyskania dofinansowania. Część prac została już wykonana w tym główne prace budowlane przez firmę SAMKOST z Płużnicy – w dniu 05.11.2020r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych na kwotę : 119 925,00 zł brutto. Środki pozyskane przez Gminę, pozwolę na częściową refundację poniesionych kosztów. Całkowitą wartość inwestycji przewiduje się na kwotę : 128 727,38 zł brutto.

W dniu 26.01.2021r. dokonano odbioru końcowego robót polegających na dostarczeniu i zamontowaniu progu zwalniającego wraz z oznakowaniem – wartość wykonanych prac : 7773,60 zł brutto.

Prace ziemne
Prace ziemne
Korytowanie drogi
Korytowanie drogi
Ułożona kostka brukowa
Ułożona kostka brukowa
Fragment przebudowanej drogi
Fragment przebudowanej drogi
Przebudowany odcinek drogi
Przebudowany odcinek drogi
Skip to content