bip-logo

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łobdowo w km od 0+000 do 0+507 działki nr 47, 74/2, 142, 180, 203”.

Flaga i godło Polski

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Dróg Samorządowych

Gmina Dębowa Łąka w dniu 25.10.2019r. podpisała umowę nr 114G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łobdowo w km od 0+000 do 0+507 działki nr 47, 74/2, 142, 180, 203”. Kwota dofinansowania nie większa niż : 364 643,00 zł brutto. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

Zadanie obejmuje przebudowę  drogi gminnej  w miejscowości Łobdowo od km 0+000 do km 0+507 położonej na działce nr 47 o długości 507m i szerokości jezdni zmiennej od 3,50 m do 5,00 m oraz skrzyżowań na działkach nr 74/2, 142, 180, 203. Przebudowa drogi polega na wykonaniu podbudowy tj. dolna warstwa o grubości 15cm z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 63mm i górna warstwa o grubości 10 cm z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,5mm, ułożenie nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości od 3,50 m do 5,00 m składającej się z warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4cm, wykonanie mijanki, wykonanie peronu przy przystanku komunikacji zbiorowej, wykonanie poboczy  2x 0,75 m  z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,5 mm o grubości warstwy 20 cm, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną 070632 C oraz powiatową nr 1726C umocnionych kruszywem, regulację studzienek kanalizacji sanitarnej, poprawę elementów oznakowania wraz z montażem znaków aktywnych, montaż oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania, przebudowa zjazdów, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu oraz oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów.

Fragment drogi przewidziany do przebudowy
Fragment drogi przewidziany do przebudowy
Prace związane z przebudową
Prace związane z przebudową
Warstwa wiążąca na przebudowywanej drodze
Warstwa wiążąca na przebudowywanej drodze
Elementy bezpieczeństwa - przejście dla pieszych
Infrastruktura towarzysząca, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa – jeden z wymogów uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych
Fragment przebudowanej drogi
Fragment przebudowanej drogi

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o zakończeniu realizacji inwestycji w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 09.06.2020r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łobdowo w km od 0+000 do 0+507 działki nr 47, 74/2, 142, 180, 203”. Wykonawcą zadań była firma : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61 , 87-200 Wąbrzeźno. Wartość wykonanych robót budowlanych : 497 946,16 zł brutto.

Pomiar odcinka drogi
Pomiar odcinka drogi
Skip to content