bip-logo

“Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łobdowo w km od 0+000 do 0+507 działki nr 47, 74/2, 142, 180, 203”.

Gmina Dębowa Łąka w dniu 25.10.2019r. podpisała umowę nr 114G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, dla zadania pn. “Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łobdowo w km od 0+000 do 0+507 działki nr 47, 74/2, 142, 180, 203”. Kwota dofinansowania nie większa niż : 364 643,00 zł brutto. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

Zadanie obejmuje przebudowę  drogi gminnej  w miejscowości Łobdowo od km 0+000 do km 0+507 położonej na działce nr 47 o długości 507m i szerokości jezdni zmiennej od 3,50 m do 5,00 m oraz skrzyżowań na działkach nr 74/2, 142, 180, 203. Przebudowa drogi polega na wykonaniu podbudowy tj. dolna warstwa o grubości 15cm z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 63mm i górna warstwa o grubości 10 cm z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,5mm, ułożenie nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości od 3,50 m do 5,00 m składającej się z warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4cm, wykonanie mijanki, wykonanie peronu przy przystanku komunikacji zbiorowej, wykonanie poboczy  2x 0,75 m  z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,5 mm o grubości warstwy 20 cm, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną 070632 C oraz powiatową nr 1726C umocnionych kruszywem, regulację studzienek kanalizacji sanitarnej, poprawę elementów oznakowania wraz z montażem znaków aktywnych, montaż oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania, przebudowa zjazdów, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu oraz oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów.

Fragment drogi przewidziany do przebudowy
Fragment drogi przewidziany do przebudowy
Prace związane z przebudową
Prace związane z przebudową
Warstwa wiążąca na przebudowywanej drodze
Warstwa wiążąca na przebudowywanej drodze
Skip to content