bip-logo

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź od km 0+000 do km 0+118

Flaga i godło

Gmina Dębowa Łąka informuje o podpisaniu w dniu 02.06.2022r. umowy o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź od km 0+000 do km 0+118. W ramach zadania przewiduje się wykonanie nawierzchni bitumicznej o długości 118 metrów i szerokości 3,50 oraz utwardzenia tłuczniem pobocza o szerokości 0,75 metra ( po obu stronach ). Kwota dofinansowania do : 77 309,00 zł

W dniu 14.07.2022r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno. Wartość robót budowlanych wynosi : 180 851,24 zł. Termin wykonania zadania do dnia : 30.11.2022r.

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy

W dniu 14.12.2022r. dokonano odbioru końcowego robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź od km 0+000 do km 0+118”. Przedmiotem odbioru była przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź w km od 0+000 do km 0+118 zlokalizowanej na działce nr 93. Zakres prac obejmował : prace geodezyjne, roboty rozbiórkowe, prace ziemne, podbudowy, nawierzchnia z betonu asfaltowego, pobocza, znaki drogowe, prace wykończeniowe, zabezpieczenie robót w pasie drogowym, inwentaryzacja geodezyjna. Wykonawca wykonał nawierzchnię bitumiczną ( warstwa wiążąca – 5 cm, warstwa ścieralna – 4 cm ) na podbudowie z kruszywa łamanego o łącznej grubości 30 cm na długości 118 metrów o szerokości 3,5 metra oraz pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 metra po obu stronach. W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano oznakowanie pionowe oraz próg zwalniający. Po dokonaniu oględzin wykonanych robót, komisja postanowiła odebrać wykonane roboty w zakresie końcowym. Całkowita wartość przedmiotu robót wyniosła : 180 851,24 zł brutto.

Komisja odbiorowa
Komisja odbiorowa
Skip to content