bip-logo

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap I oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku nr 39 w Małym Pułkowie

Logo PROW
Logo PROW

Gmina Dębowa Łąka informuje o przyznaniu pomocy i podpisaniu umowy pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Dębowa Łąka na realizację operacji pn. “Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap I oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku nr 39 w Małym Pułkowie. Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dębowa Łąka poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Przyznana pomoc wynosi : 633 896,00 zł tj. do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 29.01.2021r. podpisane zostały umowy na roboty budowlane związane z realizacją zadania. Postępowanie przetargowe podzielona zostało na dwie części. Część pierwsza dotyczyła wykonania zadania pn. : Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap I – umowa na kwotę : 1 466 425,68 zł brutto podpisana została z Firmą FISZER Sp. z o.o. z Brodnicy. Część druga dotyczyła wykonania zadania pn. : Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku nr 39 w Małym Pułkowie – umowa na kwotę : 26 177,72 zł brutto podpisana została również z Firmą FISZER Sp. z o.o. z Brodnicy. Okres gwarancji dla obu zadań wynosi : 60 miesięcy.

Część pierwsza zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych na działce nr 196/36 w miejscowości Łobdowo polegających na przebudowie i adaptacji budynku hali technologicznej oraz modernizacji studni S-4 i budowie zbiornika retencyjnego o pojemności 150 m³. W części budynku  o powierzchni użytkowej 125,22 m² i kubaturze 899,3m³ nastąpi wydzielenie pomieszczeń na agregat prądotwórczy(pomieszczenie garażowe), chlorowni, elektryczne i WC, a w pozostałej części budynku zostaną zamontowane urządzenia technologiczne stacji uzdatniania wody.     

Część druga zadania obejmuje budowę oczyszczalni ścieków dla 8 – 10 osób o wydajności do 5m³/dobę z drenażem rozsączającym o łącznej długości 80 m, osadnik zabezpieczony od góry płytą żelbetową odciążającą z kominem włazowym betonowym umożliwiającym przejazd samochodami osobowymi. Oczyszczalnia zostanie zlokalizowana na działce nr143/6  przy budynku nr 39 w miejscowości Małe Pułkowo.

Planowany termin wykonania części pierwszej zadania do dnia 30 lipca 2021r., części drugiej do dnia : 30 maja 2021r. W dniu 03.02.2021r. dokonano przekazania placu budowy dla obu zadań.

Prace związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków
Prace związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

W dniu 23.03.2021r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn. “Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku nr 39 w Małym Pułkowie. Zakres robót budowlanych wykonany został zgodnie z umową, komisja dokonała odbioru robót bez uwag.

Nowe zbiorniki zamontowane w stacji uzdatniania wody
Nowe zbiorniki zamontowane w stacji uzdatniania wody
Prace związane z montażem elewacji na budynku stacji uzdatniania wody
Prace związane z montażem elewacji na budynku stacji uzdatniania wody

W dniu 18.05.2021r. dokonano częściowego odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. “Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap I”. Zakres wykonanych robót jest zgodny z zapisami w umowie, harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz dokumentacją projektową. W ramach zadania wykonano do tej pory m.in : część konstrukcyjną w skład której wszedł częściowo montaż zbiornika , konstrukcja budynku, termomodernizacja dachu oraz termomodernizacja budynku, część technologiczna składająca się z rurociągu, kanalizacji sanitarnej, prace związane z demontażem oraz częściowo technologia stacji. Wartość robót objęta odbiorem wyniosła : 446 571,93 zł brutto.

Skip to content