bip-logo

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap I oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku nr 39 w Małym Pułkowie

Logo PROW
Logo PROW

Gmina Dębowa Łąka informuje o przyznaniu pomocy i podpisaniu umowy pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Dębowa Łąka na realizację operacji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap I oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku nr 39 w Małym Pułkowie. Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dębowa Łąka poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Przyznana pomoc wynosi : 633 896,00 zł tj. do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 29.01.2021r. podpisane zostały umowy na roboty budowlane związane z realizacją zadania. Postępowanie przetargowe podzielona zostało na dwie części. Część pierwsza dotyczyła wykonania zadania pn. : Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap I – umowa na kwotę : 1 466 425,68 zł brutto podpisana została z Firmą FISZER Sp. z o.o. z Brodnicy. Część druga dotyczyła wykonania zadania pn. : Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku nr 39 w Małym Pułkowie – umowa na kwotę : 26 177,72 zł brutto podpisana została również z Firmą FISZER Sp. z o.o. z Brodnicy. Okres gwarancji dla obu zadań wynosi : 60 miesięcy.

Część pierwsza zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych na działce nr 196/36 w miejscowości Łobdowo polegających na przebudowie i adaptacji budynku hali technologicznej oraz modernizacji studni S-4 i budowie zbiornika retencyjnego o pojemności 150 m³. W części budynku  o powierzchni użytkowej 125,22 m² i kubaturze 899,3m³ nastąpi wydzielenie pomieszczeń na agregat prądotwórczy(pomieszczenie garażowe), chlorowni, elektryczne i WC, a w pozostałej części budynku zostaną zamontowane urządzenia technologiczne stacji uzdatniania wody.     

Część druga zadania obejmuje budowę oczyszczalni ścieków dla 8 – 10 osób o wydajności do 5m³/dobę z drenażem rozsączającym o łącznej długości 80 m, osadnik zabezpieczony od góry płytą żelbetową odciążającą z kominem włazowym betonowym umożliwiającym przejazd samochodami osobowymi. Oczyszczalnia zostanie zlokalizowana na działce nr143/6  przy budynku nr 39 w miejscowości Małe Pułkowo.

Planowany termin wykonania części pierwszej zadania do dnia 30 lipca 2021r., części drugiej do dnia : 30 maja 2021r. W dniu 03.02.2021r. dokonano przekazania placu budowy dla obu zadań.

Prace związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków
Prace związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

W dniu 23.03.2021r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku nr 39 w Małym Pułkowie. Zakres robót budowlanych wykonany został zgodnie z umową, komisja dokonała odbioru robót bez uwag.

Nowe zbiorniki zamontowane w stacji uzdatniania wody
Nowe zbiorniki zamontowane w stacji uzdatniania wody
Prace związane z montażem elewacji na budynku stacji uzdatniania wody
Prace związane z montażem elewacji na budynku stacji uzdatniania wody

W dniu 18.05.2021r. dokonano częściowego odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap I”. Zakres wykonanych robót jest zgodny z zapisami w umowie, harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz dokumentacją projektową. W ramach zadania wykonano do tej pory m.in : część konstrukcyjną w skład której wszedł częściowo montaż zbiornika , konstrukcja budynku, termomodernizacja dachu oraz termomodernizacja budynku, część technologiczna składająca się z rurociągu, kanalizacji sanitarnej, prace związane z demontażem oraz częściowo technologia stacji. Wartość robót objęta odbiorem wyniosła : 446 571,93 zł brutto.

W dniu 22.06.2021r. dokonano odbioru częściowego robót budowlanych dot. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap I”. Wartość odebranych robót : 441 835,05 zł brutto. W ramach odbioru wykonano m.in : konstrukcję budynku, kanalizację technologiczną, technologię stacji, studnię głębinową.

W dniu 16.07.2021r. dokonano odbioru częściowego robót budowlanych na zdaniu pod nazwą : „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap I”. Wartość odebranych robót : 442 186,09 zł brutto. W ramach odbioru wykonano m.in : zbiornik, konstrukcję budynku, technologię stacji, zasilanie RG oraz agregatu, linie kablowe nn, instalacje elektryczne, instalacje wyrównawcze.

Gmina Dębowa Łąka informuje o odbiorze końcowym zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap I” w dniu 04.10.2021r. w ramach operacji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap I oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku nr 39 w Małym Pułkowie”. Na podstawie dokumentów i szczegółowego zapoznania się z wynikami odbiorów częściowych oraz dokładnej kontroli robót i sprawdzenia wszelkich urządzeń i instalacji, komisja postanowiła odebrać inwestycję i przekazać do użytkowania. Zadanie wykonane zostało przez firmę FISZER Sp. z o.o. z Brodnicy o łącznej wartości : 1 466 425,68 zł brutto. W ramach zadania wykonano :

  • część konstrukcyjna : roboty ziemne, fundament pod zbiornik, roboty montażowe zbiornika o poj. 150 m3, termomodernizacja dachu płaskiego, obróbki blacharskie, termomodernizacja ścian budynku, termomodernizacja ścian cokołu, skucie posadzki, fundamenty pod maszyny, posadzki, sufit podwieszany, nadproża otworów, ślusarska i stolarka drzwiowa, okładzina ścian glazurą, ściany działowe, malowanie ścian, opaska budynku, roboty w hali nieużytkowanej.
  • część technologiczna : rurociągi wodociągu ( roboty ziemne, zasypka wykopów, roboty montażowe, próby płukania, dezynfekcja ), kanalizacja sanitarna i kanalizacja z chlorowni ( roboty ziemne, zasypka wykopów, roboty montażowe ), kanalizacja technologiczna ( roboty ziemne, zasypka wykopów, roboty montażowe ), kanalizacja technologiczna ( roboty ziemne, zasypka wykopów, roboty montażowe, roboty w odstojniku popłuczyn, instalacja wewnętrzna wod- kan, instalacja wentylacji ), technologia stacji, studnia głębinowa S4 ( roboty budowlane w obrębie studni, uzbrojenie studni ), demontaże ( demontaże w studni, demontaże w budynku SUW, wywóz elementów z demontażu ).
  • roboty elektryczne : zasilanie, rozdzielnica główna oraz agregat, linie kablowe nn, instalacje elektryczne, instalacja wyrównawcza, instalacja odgromowa, instalacja monitoringu, instalacja przeciw włamaniowa.

Komisja nie stwierdziła usterek w wykonanych robotach. Roboty budowlane zostały wykonane w terminie od dnia 03.02.2021r. do dnia 04.10.2021r. Na wykonane roboty Wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji.

Stacja uzdatniania wody
Stacja uzdatniania wody
Zestawy filtracyjne
Zestawy filtracyjne
Zestaw hydroforowy
Zestaw hydroforowy
Sterownia
Sterownia
Tablica informacyjna w Małym Pułkowie
Tablica informacyjna w Małym Pułkowie
Tablica informacyjna w Małym Pułkowie
Tablica informacyjna w Małym Pułkowie
Tablica informacyjna w Łobdowie
Tablica informacyjna w Łobdowie
Stacja uzdatniania wody w Łobdowie
Stacja uzdatniania wody w Łobdowie
Skip to content