bip-logo

„Remont części drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące”

Flaga i godło

Gmina Dębowa Łąka otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont części drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące’ Dofinansowanie w kwocie nie większej niż 804 593,00 zł.

Zakres remontu obejmuje odcinek drogi gminnej 070603C położonej w Dębowej Łące o długości 2,670 km, w km 0+310 – km 2-980. Na tym odcinku zostaną wykonane prace pomiarowe, wytyczona zostanie oś jezdni, zostaną ścięte zawyżone pobocza, nastąpi oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, zostanie przygotowane podłoże poprzez likwidację pofalowań i kolein, a następnie w km 0+310 – km 2-476 zostanie ułożona jednowarstwowa nawierzchnia bitumiczna tj. warstwa ścieralna o grubości 5 cm i szerokości zmiennej 4,00 m – 4,50 m oraz w km 2+476 – km 2-980 zostanie wykonane powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z zastosowaniem emulsji asfaltowej i grysu kamiennego ( dwukrotne ). Spadki dwustronne jezdni na prostych odcinkach wyniosą 2%, a na łukach spadki jednostronne wyniosą 3 %. W celu dowiązania wysokościowego do istniejącej nawierzchni bitumicznej na początku i na końcu odcinka objętego ułożeniem nawierzchni bitumicznej zostanie sfrezowana na długości 10 m istniejąca nawierzchnia bitumiczna. Istniejące zjazdy do podmiotów gospodarczych oraz w obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi zostaną pokryte nawierzchnią bitumiczną – warstwą ścieralną o grubości 5 cm. Pobocze zostanie oczyszczona, a następnie wzmocnione tłuczniem kamiennym o frakcji 0/31,5 mm, warstwą o grubości 5 cm na całej długości remontowanego odcinka drogi. Rowy przydrożne zostaną oczyszczone w celu prawidłowego odprowadzenia wody z jezdni. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów zostanie zamontowane oznakowanie pionowe oraz bariery energochłonne na przepuście i w zaniżeniu terenowym ( teren po żwirowni ).

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Remont części drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące”.

Zakres remontu obejmuje odcinek drogi gminnej 070603C położonej w Dębowej Łące o długości 2,670 km, w km 0+310 – km 2+980.

Na tym odcinku zostały wykonane prace pomiarowe, wytyczona została oś jezdni, zostały ścięte zawyżone pobocza, oczyszczono istniejącą nawierzchnię bitumiczną, przygotowano podłoże poprzez likwidację pofalowań i kolein, a następnie w km 0+310 – km 2+476 ułożono jednowarstwową nawierzchnię bitumiczną tj. warstwa ścieralna o grubości 5 cm i szerokości zmiennej 4,00 m – 4,50 m oraz w km 2+476 – km 2+980 zostanie wykonane powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z zastosowaniem emulsji asfaltowej i grysu kamiennego (dwukrotne). W celu dowiązania wysokościowego do istniejącej nawierzchni bitumicznej na początku i na końcu odcinka objętego ułożeniem nawierzchni bitumicznej została sfrezowana na długości 10 m istniejąca nawierzchnia bitumiczna. Istniejące zjazdy o nawierzchni bitumicznej oraz w obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi zostaną pokryte nawierzchnią bitumiczną – warstwą ścieralną o grubości 5 cm. Pobocze zostanie oczyszczone, a następnie wzmocnione tłuczniem kamiennym o frakcji 0/31,5 mm, warstwą o grubości 5 cm na całej długości remontowanego odcinka drogi. Rowy przydrożne zostaną oczyszczone w celu prawidłowego odprowadzenia wody z jezdni. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów zostanie zamontowane oznakowanie pionowe oraz bariery energochłonne na przepuście i w zaniżeniu terenowym (teren po żwirowni).

Wykonawca robót został wybrany w trybie podstawowym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. ul. 1 – Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno za cenę 1.036.078,99 zł brutto. Termin realizacji do 12.06.2024 r. Aktualnie zasadnicze roboty budowlane zostały wykonane, trwają roboty na zjazdach, dotyczące oznakowania oraz porządkowe na obiekcie.

Projekt objęty dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie Umowy Nr RG.17G/1/2024/RFRD z dnia 11 marca 2024 r.

Przyznane dofinansowanie wyniesie 628.400,00 zł co stanowi 60 % kosztów kwalifikowalnych na zadaniu. Do końca czerwca obiekt zostanie odebrany, rozliczony i przekazany do użytkowania. W znacznym stopniu poprawi się komfort jazdy i bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Prace drogowe
Prace drogowe

Zadanie pn. „Remont części drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące” zostało zakończone.

Przedmiotem zamówienia był remont drogi gminnej na długości 2,670 km w miejscowości Dębowa Łąka.

Zakres prac obejmował m.in roboty ziemne, nawierzchnię jezdni i zjazdów, powierzchniowe utrwalenie, zjazdy, pobocza i wykończenie.

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła : 1 036 078,99 zł brutto.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 17G/1/2024/RFRD z dnia 11 marca 2024r. w kwocie : 628 400,00 zł.

Odbiór drogi
Odbiór drogi
Odbiór drogi
Odbiór drogi
Skip to content