bip-logo

„Remont części drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące”

Flaga i godło

Gmina Dębowa Łąka otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont części drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące’ Dofinansowanie w kwocie nie większej niż 804 593,00 zł.

Zakres remontu obejmuje odcinek drogi gminnej 070603C położonej w Dębowej Łące o długości 2,670 km, w km 0+310 – km 2-980. Na tym odcinku zostaną wykonane prace pomiarowe, wytyczona zostanie oś jezdni, zostaną ścięte zawyżone pobocza, nastąpi oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, zostanie przygotowane podłoże poprzez likwidację pofalowań i kolein, a następnie w km 0+310 – km 2-476 zostanie ułożona jednowarstwowa nawierzchnia bitumiczna tj. warstwa ścieralna o grubości 5 cm i szerokości zmiennej 4,00 m – 4,50 m oraz w km 2+476 – km 2-980 zostanie wykonane powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z zastosowaniem emulsji asfaltowej i grysu kamiennego ( dwukrotne ). Spadki dwustronne jezdni na prostych odcinkach wyniosą 2%, a na łukach spadki jednostronne wyniosą 3 %. W celu dowiązania wysokościowego do istniejącej nawierzchni bitumicznej na początku i na końcu odcinka objętego ułożeniem nawierzchni bitumicznej zostanie sfrezowana na długości 10 m istniejąca nawierzchnia bitumiczna. Istniejące zjazdy do podmiotów gospodarczych oraz w obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi zostaną pokryte nawierzchnią bitumiczną – warstwą ścieralną o grubości 5 cm. Pobocze zostanie oczyszczona, a następnie wzmocnione tłuczniem kamiennym o frakcji 0/31,5 mm, warstwą o grubości 5 cm na całej długości remontowanego odcinka drogi. Rowy przydrożne zostaną oczyszczone w celu prawidłowego odprowadzenia wody z jezdni. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów zostanie zamontowane oznakowanie pionowe oraz bariery energochłonne na przepuście i w zaniżeniu terenowym ( teren po żwirowni ).

Skip to content