bip-logo

Remont drogi gminnej nr 070617C w Małym Pułkowie

Flaga i godło

Gmina Dębowa Łąka informuje o przyznanym dofinansowaniu na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej nr 070617C w Małym Pułkowie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na całym odcinku drogi w km od 0+000 do km 1+670 wykonane zostaną prace pomiarowe, wytyczona zostanie oś jezdni, nastąpi oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, zostanie przygotowane podłoże poprzez likwidację pofalowań i kolein, a następnie zostanie ułożona jednowarstwowa nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna o grubości 5 cm i szerokości 5 cm. Spadki dwustronne na prostych odcinkach jezdni wyniosą 2 %, a na łukach 3 %. W celu dowiązania wysokościowego do istniejącej nawierzchni bitumicznej na początku i na końcu odcinka drogi objętego remontem zostanie sfrezowana na długości 10 mb nawierzchnia bitumiczna. Istniejące zjazdy zostaną oczyszczone, wyrównane i pokryte nawierzchnią bitumiczną warstwą ścieralną o grubości 5 cm. Pobocze zostanie oczyszczone, a następnie wzmocnione tłuczniem kamiennym warstwą o grubości 10 cm o frakcji 0/31,5 mm na całej długości remontowanego odcinka drogi. Rowy przydrożne zostaną oczyszczone w celu prawidłowego odprowadzenia wody z jezdni. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów zostanie zamontowane oznakowanie pionowe oraz bariery energochłonne na przepuście.

Planowana wartość zadania wynosi : 934 204,13 zł brutto, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do : 467 102,00 zł brutto, jednak nie więcej niż 50 % wartości zadania.

Tablica

Zakończona została realizacja zadania pn. Remont drogi gminnej nr 070617C w Małym Pułkowie. Inwestycja polegała na wykonaniu remontu drogi w km od 0+000 do km 1+670. Zakres wykonanych prac obejmował roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne – korytowanie, nawierzchnię jezdni i zjazdów, pobocze oraz roboty wykończeniowe. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wyniosła 780 731,91 zł brutto. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 368 098,00 zł.

Tablica
Droga
Odbiór drogi
Odbiór drogi
Skip to content