bip-logo

Spotkanie w ramach Lokalnej Grupy Działania

Zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektów społecznych na spotkanie konsultacyjne, które rozpocznie się w czwartek 26 stycznia o godz. 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.

Jednym z filarów wsparcia przewidzianego dla lokalnych grup działania w województwie kujawsko-pomorskim w nowej perspektywie finansowej są środki programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 w części finansowej z EFS+.

Specyfika tego wsparcia koncentruje się na działaniach społecznych. Dlatego też najbliższe spotkanie będzie szczególnie skoncentrowane na problemach i potrzebach lokalnych społeczności.

Opracowanie nowej strategii umożliwi mieszkańcom i podmiotom z obszaru objętego strategią pozyskanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć, które są często odpowiedzią na problemy i ograniczenia lokalnych społeczności.

Przygotowanie dobrego dokumentu planistycznego  opiera się na włączeniu w ten proces różnych środowisk, przedstawicieli różnych grup interesu. Dlatego też prace nad nową strategią opierają się o metodę partycypacyjną z wykorzystaniem zróżnicowanych środków komunikacji, w tym konsultacji on-line. Metoda partycypacyjna służyć ma włączeniu społeczności lokalnych w całość procesu planowania strategii tak, aby zidentyfikować rzeczywiste problemy i potrzeby społeczności lokalnej od etapu diagnozy, przez analizę SWOT, identyfikację problemów, potrzeb i celów, po określenie harmonogramu działania i budżetu na poszczególne docelowe przedsięwzięcia w planowanej strategii.

Skip to content