bip-logo

Staż zawodowy – czeka

plakat-czas na start - staż zawodowy

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza do udziału
w projekcie: Czas na staż 2!  osoby młode, w tym osoby z
niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat z grup: osoby bierne zawodowo,
które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET,
zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020; lub
imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnieniu na umowach krótkoterminowych
oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami
zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z
wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla
trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub
pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC.

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji otrzymają:

     * Kobiety (10pkt)
     * Osoby niepełnosprawne (10pkt)
     * Osoby z doświadczeniem zawodowym krótszym niż 6 m-cy (10pkt)
     * Osoby doświadczeniem zawodowym krótszym niż 12 m-cy ( 5pkt)
     * osoby z wykształceniem ISCED 3 włącznie (5pkt)
     * osoby zamieszkujące miasta średnie w tym miasta tracące
funkcje społeczno-gospodarcze (10pkt)
     * były uczestnik projektu z zakresu włączenia społecznego
realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO WKP (10pkt)
     * osoba uboga pracująca, zatrudniona na umowie krótkoterminowej
oraz
pracujący w ramach umów cywilnoprawnych (10pkt)

W ramach uczestnictwa otrzymasz .:

     * opracowanie/aktualizacje IPD,
     * poradnictwo zawodowe,
     * staże zawodowe,
     * pośrednictwo pracy.

Staż zawodowy realizowany jest na podstawie programu stażu, który
opracowywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału
stażysty. Staż trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla każdego stażysty
przewidujemy stypendium stażowe.

Więcej informacji pod nr tel. 886 468 299 i/lub mailem
a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

Skip to content