bip-logo

Strategia terytorialna

Marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Dariusz Kurzawa oraz reprezentujący Stowarzyszenie OPPT Wąbrzeźna starosta Krzysztof Maćkiewicz i wójt gminy Ryńsk Władysław Łukasik podpisali porozumienie terytorialne dotyczące realizacji polityki terytorialnej województwa. Dokument ten określa zasady i zakres wsparcia realizacji strategii terytorialnej dla OPPT Wąbrzeźna w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Na mocy tego dokumentu – zawierającego listy projektów priorytetowych, fiszki projektów, harmonogram realizacji i efekty (wskaźniki), które należy osiągnąć – samorząd województwa gwarantuje lokalnemu partnerstwu samorządowemu określone środki w ramach FEdKP 2021-2027, zaś samorządy tworzące partnerstwo zobowiązują się do realizacji wskazanych celów i przedsięwzięć.

Na obszarze OPPT Wąbrzeźna zawiązane zostało stowarzyszenie podjęte uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna pomiędzy przedstawicielami wszystkich gmin powiatu wąbrzeskiego oraz samorządem powiatu.

Strony stowarzyszenia:

• Powiat Wąbrzeski

• Gmina Książki

• Gmina Miasto Wąbrzeźno

• Gmina Ryńsk

• Gmina Dębowa Łąka

• Gmina Płużnica

Wartość środków przeznaczonych na realizację strategii IIT dla OPPT przez Partnerstwo JST w ramach FEdKP wynosi 6 720 901,95 EUR), w tym:

1) środki EFRR 5 744 263,58 EUR

2) środki EFS+ 976 638,37 EUR

Kwoty środków EFRR/EFS+ przeznaczonych na realizację poszczególnych celów szczegółowych wynoszą odpowiednio:

1) CP2: 2 218 531,47 EUR EFRR

2) CP4: 1 572 389,36 EUR, w tym EFRR 595 750,99 EUR, EFS 976 638,37 EUR

3) CP5: 2 929 981,12 EUR EFRR

Zostały przygotowane przedsięwzięcia w formie fiszek projektowych w ramach trzech celów polityki:

CP 2 – Cel Polityki 2 Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej;

CP 4 – Cel Polityki 4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych;

CP 5 – Cel Polityki 5 Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów oraz inicjatyw lokalnych.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Strategia podpisanie
Strategia podpisanie
Strategia podpisanie
Skip to content