bip-logo

Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi podpisana

W dniu 08.06.2021r. podpisana została umowa Nr 99G/1/2021/RFRD pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka na dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadania pn. „Przebudowa części dróg gminnych nr 070614C oraz nr 070615C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+990”. Dofinansowanie stanowi kwotę nie większą niż 336 203,00 zł brutto oraz nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi gminnej o długości 990 metrów i szerokości jezdni zmiennej od 4,50 do 5,0 metrów. Planowany zakres prac przewiduje m.in roboty przygotowawczo – odwodnieniowe takie jak prace pomiarowe, mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy oraz drogowo – nawierzchniowe takie jak wyprofilowanie podłoża, zagęszczenie, poszerzenie pasa drogowego i wykonanie nowej nawierzchni. Wykonany zostanie również peron przy przystanku komunikacji zbiorowej oraz ciąg pieszy o szerokości 2 metrów. Wykonawcą zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego została firma Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. spółka komandytowa. Wartość robót budowlanych : 710 509,41 zł brutto.

Podpisanie umowy - Wojewoda, Wójt, Skarbnik
Podpisanie umowy
Podpisanie umowy - Wojewoda, Wójt.
Podpisanie umowy
Skip to content