bip-logo

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Logotyp

Gmina Dębowa Łąka informuje o podpisaniu umowy o powierzeniu grantu nr 1732/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W ramach projektu zakupione zostanie 69 szt. laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich. Łączna wartość dofinansowanie wynosi : 172 500,00 zł brutto.

W dniu 29.07.2022r. podpisana została umowa z firmą NEO-SYSTEM z Brodnicy na dostawę 69 szt. laptopów. Wartość umowy : 171 861,75 zł brutto.

Baner

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu przekazywania sprzętu
komputerowego w ramach programu – „Wsparcie dzieci i wnuków byłych
pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Łącznie na obszarze Gminy Dębowa Łąka
pozytywnie zakwalifikowanych zostało 69 wnioskodawców, uprawnionych do
otrzymania komputera przenośnego.

Odbiór sprzętu poprzedzony zostanie zawarciem umowy z rodzicem/opiekunem
prawnym ucznia lub samym uczniem ( jeżeli w dniu przekazania sprzętu osiągnął
wiek pełnoletni ) oraz podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego.

Z uwagi na dużą ilość sprzętu, a także konieczność dopełnienia wszelkich
formalności związanych z przekazaniem sprzętu, będziemy sukcesywnie kontaktować
się telefonicznie z Beneficjentami ostatecznymi w celu umówienia konkretnej
daty przekazania sprzętu ( przekazanie sprzętu zostanie podzielone na kilka dni
). Każdy z przekazywanych laptopów jest taki sam a kolejność przekazywania
sprzętu jest losowa.

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o przekazaniu 69 szt. laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego. Sprzęt przekazywany był indywidualnie odbiorcom końcowym oraz ich przedstawicielom przez Wójta Gminy Dębowa Łąka Stanisława Szarowskiego oraz Zastępcę Wójta Gminy Dębowa Łąka Mateusza Rutkowskiego. Wśród odbiorców znaleźli się uczniowie szkół spełniający kryteria przeprowadzonego wcześniej naboru a więc dzieci lub wnukowie byłych pracowników zakładów PGR, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani, zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dostawcę sprzętu została firma Neo-System z Brodnicy za kwotę : 171 858,30 zł brutto. Dofinansowanie projektu wynosi : 100 %.

Przekazanie sprzętu
Przekazanie sprzętu
Przekazanie sprzętu
Przekazanie sprzętu
Przekazanie sprzętu
Przekazanie sprzętu
Przekazanie sprzętu
Przekazanie sprzętu
Skip to content