bip-logo

Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

            Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) oraz Uchwały nr 53/20 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zmieniony Uchwałą nr 2/21 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 12 stycznia 2021 r.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 

– 18 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

– ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca.

                                                                                                                                            Nowa wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązuje od 1 lutego 2021 r.

Skip to content