bip-logo

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Zgodnie z art.3 ust.3 ww. ustawy Gminy zobowiązane są prowadzić, w formie umożliwiającej

przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencję

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu

opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się

komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu

kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Dlatego każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Dębowa Łąka wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Osoby, które jeszcze nie dopełniły obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków (nowi użytkownicy zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, osoby u których zaszła jakakolwiek zmiana np. podłączyli się do kanalizacji lub zmienili zbiornik bezodpływowy na oczyszczalnię przydomową itp.) są zobowiązani do dostarczenia zgłoszenia do dnia 30 lipca 2021 r. Zgłoszenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Dębowa Łąka lub biurze nr 9 albo listownie na adres Urząd Gminy Dębowa Łąka, Dębowa Łąka 38 87-207 Dębowa Łąka.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie pokój nr 9 bądź na stronie internetowej ugdl.pl

Dokonanie zgłoszenia pozwoli na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz stanowić będą istotną wskazówkę obrazującą zapotrzebowanie poszczególnych obszarów Gminy na rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

Jednocześnie Wójt Gminy Dębowa Łąka, przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy i dowodów uiszczenia opłat (art.6 ust. 5 a ww. ustawy) korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych terenie Gminy Dębowa Łąka (art.7 ust.1, pkt 2 ww. ustawy). Osoby, które nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinny niezwłocznie takową zawrzeć.

Podmioty, które nie przestrzegają obowiązku gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych zgodnie z art. 10 ust.2 ww. ustawy –podlegają karze grzywny.

W przypadku niedopełnienia powyższego zobowiązania, zostanie przeprowadzona kontrola w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na terenie nieruchomości nieczystościami ciekłymi.

Skip to content